Třebíč je bezpečnější pro kola i chodce

03. 01. 2022

Třebíč je historické město se souborem památek UNESCO hojně navštěvované turisty z jiných zemí či koutů ČR.  Díky rozvoji turismu a též poptávce stihnout více cílů za stejný čas je jízdní kolo v souvislosti s rozvojem trhu s elektrokoly velmi aktuální téma. Od třebíčských i mimoměstských cyklistů zaznívá v posledních letech zvýšená poptávka po usnadnění pohybu městem na jízdním kole za různými účely. Proto vznikla první řada cyklistických opatření, která jsou vzájemně propojená a dávají při průjezdu územím díky své kontinuitě smysl jako celek.

V letech 2005 a 2010 (aktualizace) byla zpracována pro město Třebíč koncepce cyklistické infrastruktury – Generel dopravy, avšak vyjma páteřní mezinárodní, resp. nadregionální trasy č. 26 (Jihlava – Třebíč – Raabs) byly dosud realizovány jen drobnosti. Cca 70 % koridorů integračních opatření realizovaných v rámci tohoto projektu bylo součástí předchozí koncepce, novinkou je městský cyklookruh. Jedním ze zásadních impulsů je posun české silniční legislativy a nových technických podmínek č.TP 179 - Navrhování komunikací pro cyklisty (2017), které nově definují dvě základní integrační opatření (cyklopruhy a cyklopiktokoridory), se kterými nebylo možné historicky pracovat. 

Při zpracování projektové dokumentace se vycházelo z faktu, že jízdní kolo lze využívat pro různé účely:

 • cykloturistika - návštěvníci, kteří místo a okolí vůbec neznají, potřebují vhodně, jednoduše a včas informovat o turistických cílech a dále pak bezpečně provést územím,
 • oddech a volný čas na kole - místní rezidenti se stanou cyklisty hned u svého bydliště, pokud se zrovna nebojí. Místa a cíle sice zpravidla znají, ale méně již ze sedla kola. Jejich pohyb v území pro ně může být v tomto ohledu komplikovanější, požadují spíše radu kudy bezpečně na kole k cílům územím města projet. Mnohdy raději naloží kolo na auto a posunují se do bezpečnějších a příjemnějších míst a zpravidla mimo Třebíč, což je z pohledu udržení místního života a prosperity v tomto ohledu nežádoucí,
 • sportovní - cílem je zpravidla délka trasy, rychlost a povrch,
 • dopravní - každodenní či občasná jízda na kole za běžnými každodenními povinnostmi (zaměstnání, škola, sport, zábava, kroužky, nákupy …), cyklisté se nevyhýbají v podstatě žádným komunikacím, přesto si hledají bezpečnější koridory. Bez podpůrných opatření je však městská cyklistika ve městech typu Třebíč naprosto nekonkurenceschopná ostatním druhům dopravy, přitom i zde je patrný značný potenciál (již současné intenzity i na silnicích vyšších tříd).

Cílem projektu „Optimalizace sítě cyklotras, městský cyklookruh a integrační opatření pro cyklisty v Třebíči“ bylo udělat město pro cyklisty bezpečnější, příjemnější a podpořit využití kola pro mnohem více lidí. Vedle úprav současných značených cyklotras Klubu českých turistů a vytvoření nového MĚSTSKÉHO CYKLOOKRUHU, který propojuje přírodně atraktivní území s dalšími zajímavostmi, vznikly nově i opatření přímo v ulicích. Díky nim je možné se na kole dostat bezpečněji do školy i do zaměstnání, za zábavou, kulturou, sportem, nebo do obchodu pro menší každodenní nákupy. Současně tato opatření navazují i na zmíněné cyklotrasy a cyklookruh, aby je každý mohl využít pro své individuální potřeby.

Přesto, že je Třebíč kopcovité město, pohybuje se zde až nezvyklý počet cyklistů bez ohledu na vysoký provoz na silnicích vyšších tříd. Navrhovaná řešení zajišťují bezpečí všem cyklistům, aniž by docházelo k zásadním změnám pro ostatní dopravu ve městě.

Optimalizace sítě značených cyklistických tras KČT ve městě Třebíč o cyklotrasy č. 103, 401, 5106, 5213. Hlavními nedostatky cyklotras bylo, že byly omezeny zpravidla jen na čísla tras. Trasy byly historické, jednoduché a nevhodné, cíle vyznačené pouze ojediněle. Vedly společně s vozidly v intenzivním provozu po úsecích silnic II. a III. třídy v intravilánu, celkově nedostatečně. Jejich optimalizací vedením trasy jinými ulicemi a zklidněnými částmi města lze docílit zvýšené nabídky pro širší využití cyklisty.

Městský cyklookruh

Kdo nezná Třebíč, může začít cyklookruhem, který ho provede podél nejnavštěvovanějších míst Třebíče. Díky okruhu se cykloturisté mohou dostat i na cyklistické výpadovky z Třebíče a poznat okolí města po dalších cyklotrasách. Pro ty, co Třebíč znají, okruh nabízí v mnohých úsecích zejména bezpečnější propojení mezi jednotlivými cíli. Okruh má celkem cca 15 km a vede nejen po třebíčských zajímavostech, ale prochází i malebnými údolími, současně nabízí i propojení mezi cyklistickými výpadovkami z Třebíče.

 

Integrační opatření

Cílem bylo vyznačit na vybraných komunikacích v Třebíči integrační opatření, a to i v souvislosti s cyklotrasami. Řešení je zpracováváno pouze dopravním značením na komunikacích ve smyslu zákona o provozu na pozemních komunikacích a odp. prováděcích vyhlášek.

Pro samotné cyklisty se jednodušším a viditelnějším cyklistickým směrovým značením zpřehledňuje orientace v prostoru z hlediska cílů a směrů jízdy. Celková bezpečnost provozu se pak zdůrazňuje lepší orientací přímo v dopravním prostoru, a to díky doplněnému vodorovnému značení na vozovkách. Pro cyklisty to znamená být informován, vidět, předvídat a orientovat se. Pro ostatní uživatele, zejména řidiče aut, přináší nové značení lepší viditelnost cyklistů, tedy zvýraznění prostoru, kde se cyklisté mohou pohybovat. Vidět a být viděn je alfou a omegou bezpečného provozu.

Shrnutí přínosů:

  • reakce na celospolečenskou poptávku a trend zdravého životního stylu,
  • nabídka spojité dopravní infrastruktury i pro cyklisty,
  • zvýšení vzájemné ohleduplnosti řidičů i cyklistů,
  • zklidnění běžného provozu díky optickému zúžení širokých komunikací,
  • očekávané snížení nehodovosti,
  • nepřímé pozitivní vlivy v podobě snížení hluku i emisí z automobilové dopravy. 

   Mapa značených úseků v Třebíči

Smysl opatření

Navrhované řešení zásadním způsobem mění přístup ke všem skupinám uživatelů jízdních kol v Třebíči z hlediska dopravy, rekreace a turistiky, aniž by současně docházelo k zásadním změnám v přerozdělování prostoru pro dopravu jinou. Jedná se pouze o úpravy v podobě opatření nestavebního charakteru - dopravní značení a zařízení. Smyslem řešení je nabídnout taková opatření, aby byli obyvatelé i návštěvníci dostatečně motivováni pro častější využití jízdního kola, a to pro různé účely. Součástí opatření je sice propagace různými nástroji, avšak nejlepší reklamou bude funkční a smysluplné řešení, které po vyzkoušení bude více využíváno. Indikátorem tedy budou intenzity cyklistů.

Pro samotné cyklisty se zlepšuje orientace v prostoru nejen z hlediska cílů a směrů jízdy (směrové značení, tj. kudy projíždět městem a jeho okolím), ale nově se zdůrazňuje i orientace přímo v dopravním prostoru. Dopravní značení se umisťuje z hlediska bezpečnosti provozu (být informován, vidět, předvídat a orientovat se).

Pro ostatní uživatele, zejména řidiče motorových vozidel, to znamená vyšší viditelnost cyklistů v prostoru, tj. zvýraznění jejich potenciální trajektorie pohybu(být viděn / předvídat, kde se může cyklista objevit).

Zásadním přínosem je dále zklidnění dopravy pomocí zúžení běžných jízdních pruhů, avšak ne na úkor bezpečnosti, naopak se zužují ty jízdní pruhy, které jsou pro běžný provoz naddimenzované (profily 8,0 m a více).

Výčet přínosů:

   • reakce na celospolečenskou poptávku a trend,
   • nabídka spojité dopravní infrastruktury i pro cyklisty (více vykonaných cest na jízdní kole = určité snížení počtu cest individuální motorovou dopravou),
   • zvýšení ohleduplnosti (zvýšení vzájemného vnímání díky vizuálním opatření přímo v místě),
   • zklidnění běžného provozu (optické zúžení komunikací sběrného charakteru na dopravněbezpečnostní optimum), pozitivní vliv na lokální dopravní situace,
   • očekává se snížení nehodovosti,
   • nepřímé pozitivní vlivy v podobě snížení negativních dopadů z automobilové dopravy (hluk, exhalace)

Smysl a očekávání

Smysluplnost: cyklisté se pohybují a nadále budou pohybovat i po všech současných komunikacích = nemá nadále smysl soustředit se jen na izolované úseky „tam, kde to nikomu jinému nevadí“

   • Nová motivace pro část uživatelů k jinému dopravnímu chování (volba dopravního prostředku)
   • Cyklisté jako přirozená součást dopravy
   • Vyšší respektovanost = bezpečnost = více cyklistů

Další přínosy:

   • Reakce na celospolečenskou poptávku
   • Zklidnění provozu (např. Cyrilometodějská x Zdislavina)
   • Zlepšení podmínek i pro chodce (např. přecházení Míčova)
   • Spojitá a bezpečnější infrastruktura na střední vzdálenosti (alternativa pro individuální automobilovou dopravu (IAD) = nyní jen motorová IAD + MHD)
   • Nepřímé dopady (méně aut = nižší negativní vlivy z IAD n bezpečnost a zdraví)

Principy návrhu (přístup)

  • Zlepšení orientace v prostoru (kam a kudy)
  • Zlepšení bezpečnosti (v provozu pohledem cyklisty)
  • Zlepšení vnímání cyklistů (jak řidiči vnímají cyklisty)
  • 1. etapa = žádné stavební úpravy (přerozdělení současného prostoru)

Foto: Archiv města Třebíč

Text: Ivana Cahová, městský úřad Třebíč


Více informací web: www.trebicnakole.cz

Třebíč je bezpečnější pro kola i chodce

Přečtěte si také

Chytré parkování v Třebíči

31. 05. 2020 | Město Třebíč spustilo pod značkou SPINPARK chytré parkování na náměstí Komenského. Jedná se o první tzv. „chytré“ parkoviště na území Třebíče. Jelikož není na tomto parkovišti možná instalace závorového systému, je plocha vybavena podzemními detektory přítomnosti... číst dále
Chytré parkování v Třebíči

Třebíč: Příběh chytrého města

28. 05. 2020 | Většina lidí zná Třebíč především jako turistický cíl, který se proslavil historickými památkami v centru města, zapsanými na seznam UNESCO. V poslední době se ale častěji a častěji skloňuje v souvislosti s pojmem chytré město.   Příklad Třebíče byl zmíněný dokonce... číst dále
Třebíč: Příběh chytrého města

Nový seriál o elektrokolech ve městě

05. 03. 2020 | Mediální partnerství mezi spolkem Partnerství pro městskou mobilitu a časopisem Electric Bike Action má své první výsledky. V novém čísle, které bude na stáncích v týdnu od 9. března 2020, se objeví článek v „Třebíči mají elektrokola rádi“. Elektronickou verzi si můžete... číst dále
Nový seriál o elektrokolech ve městě

Zaměstnanci městského úřadu v Třebíči mají k dispozici elektrokola

10. 02. 2020 | Město Třebíč provozuje od roku 2016 čtyři městská elektrokola značky Leader Fox. Jízdní elektrokola jsou umístěna v budově městského úřadu na Karlově náměstí a v budově na Masarykově náměstí. V roce 2019 se pořídily další 3 elektrokola.  Pravidla jejich používání... číst dále
Zaměstnanci městského úřadu v Třebíči mají k dispozici elektrokola

Nádraží v Třebíči je dobrým příkladem intermodality

25. 10. 2019 | Obyvatelé i návštěvníci Třebíče se mohou už brzy těšit na nové, moderní prostory nádraží. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) zahájila rekonstrukci výpravní budovy na vlakovém nádraží. Cílem je zprovoznění přestupního terminálu a potřeba přizpůsobit prostory... číst dále
Nádraží v Třebíči je dobrým příkladem intermodality

Sběr podnětů pro novou národní strategii městské mobility začal v Třebíči

12. 11. 2018 | Již nějakou dobu česká města pracují s vlastními plány udržitelné městské mobility (SUMP, Sustainable Urban Mobility Plans). Města vycházejí jak ze zahraničních, tak i z českých metodik, dokumentů a příkladů.... číst dále
Sběr podnětů pro novou národní strategii městské mobility začal v Třebíči

Třebíč - nové město UH charty

19. 11. 2015 | Mezi stávajících 23 měst UH charty nově přibylo město Třebíč. číst dále
Třebíč - nové město UH charty

Stručné představení města Třebíč

Všechny novinky města Třebíč

Modul: Novinky