PARTNERSTVÍ PRO MĚSTSKOU MOBILITU

Od 1. ledna 2017 se Česká republika (prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj) stala spolukoordinátorem projektu Partnerství městská mobilita (PUM). PUM je jedním z 12 projektů tzv. Městské agendy pro EU (Urban Agenda for the EU), která byla definována, konkretizována a formalizována v červnu 2016 na setkání ministrů členských zemí EU. Hlavním dokumentem vyšlým z jednání ministrů je tzv. Amsterodamský pakt, který byl sestaven hlavně z iniciativy nizozemského předsednictví. Dokument komplexně zarámoval spolupráci měst, členských států EU, jednotlivých generálních ředitelství EK, evropských programů a sítí, odborných partnerů a nevládních organizací do dvanácti projektů – tematických partnerství.

Městská agenda pro EU je novou iniciativou členských států, Evropské komise a evropských měst a zájmových organizací, jejímž cílem je umožnit městům podílet se na návrzích úprav evropské a částečně i národní regulace, na financování a výměně znalostí a dat. Více informací lze nalézt na https://ec.europa.eu/futurium/en (dále odkaz „Urban Agenda for the EU“).

Cílem každého takového Partnerství, které si lze představit i jako tříletý mezinárodní projekt, je sestavení tzv. Akčního plánu, který bude obsahovat doporučení, v čem konkrétně lze městskou mobilitu z úrovně EU podpořit a zlepšit.

Pro Českou republiku je tak velkou výzvou, že může pomoci při identifikaci hlavních překážek a stanovení priorit. je třeba jednat o způsobech, kterými lze zajistit lepší financování, kvalitnější předpisy a intenzivnější výměnu znalostí, a svým vkladem přispět k co nejlepším výsledkům partnerské spolupráce.

Více o projektu Partnerství městská mobilita:

Již proběhlo:

14.12.2016 - Evropská síť znalostí městských záležitostí společně s MMR uspořádala Policy Lab k tématu městské mobility. Představujeme:

23.-24.2.2017 - Kick of meeting:

ROBERT-JAN LOTRINGEN O PARTNERSTVÍCH MĚSTSKÉ MOBILITY EU: SOUČASNÝ STAV A BUDOUCÍ VÝVOJ

Pan Robert-Jan van Lotringen, programový ředitel partnerství agendy pro městské záležitosti EU na holandském ministerstvu vnitra, nabídl přehled o současném stavu i budoucím vývoji agendy dne 14.12.2016 v Praze.

Městská agenda pro EU

Agenda pro městské záležitosti EU (UAEU, z angl. Urban Agenda for the EU) byla formálně založena v rámci Amsterodamského paktu 30. 5. 2016 pod předsednictvím Holandska. Amsterodamský pakt je operačním rámcem pro UAEU a shrnuje dvanáct prioritních témat. Jde o novou formu spolupráce mezi městy, členskými státy, Evropskou komisí a dalšími subjekty. Jejím cílem je zajistit pro města a regiony lepší pozici na politické a regulační úrovni. Každé partnerství tvoří 15 až 20 partnerů s (geograficky) vyváženým rozložením. Mezi partnery patří městská správa, Evropská komise, organizace EU (EIB, EESC, CoR), členské státy EU, partnerské státy, odborníci, zastřešující organizace (např. EUROCITIES, CEMR), znalostní sítě (např. URBACT, ESPON, EUKN) a další subjekty (nevládní organizace, soukromé podniky atd.). Svými odbornými znalostmi, angažovaností a kontakty mohou přispět i případní další partneři.

Získané poznatky a zkušenosti

Pan Van Lotringen se podělil o poznatky z jiných, právě probíhajících partnerství. Jedním z klíčových poznatků je skutečnost, že partnerství nepotřebuje všestranně zaměřené partnery, ale specializované odborníky, protože konkrétní zacílení je velmi důležité. Partnerství je projekt, kde odborníci pracují na konkrétních návrzích v omezeném časovém rámci. Nejde ani o diskuzní klub, ani o síť nebo konvenční způsob shromažďování informací. Kromě toho partnerství pracují na tématech celoevropských, neřeší problémy na regionální či místní úrovni. Členové by měli být schopni a ochotni přispět svým časem a svými zdroji. Rovněž koordinace partnerství je náročná práce na plný úvazek. Je třeba, aby právě na koordinační úrovni partnerství vzájemně sdílela svoje zkušenosti a učila se od sebe navzájem – externí komunikace je důležitou součástí práce. A v neposlední řadě je nutné věnovat pozornost zapojení "další vrstvy" externích odborníků a subjektů, které chtějí přispět k úspěchu partnerství.