Governance - Honba za štěstím, aneb budování odolných komunit v našich městech

16. 10. 2019

Článek "Governance - Honba za štěstím, aneb budování odolných komunit v našich městech" stojí za přečtení. Je přeložen z časopisu Thinking Cities, který vydává evropské sdružení pro městskou mobilitu POLIS. V červnu bylo vydáno další číslo "Nejsme na konci visutého lana?" Originální verzi si můžete stáhnout zde a právě zde vyšel tento článek. Stejnou cestou chce jít i spolek Partnerství pro městskou mobilitu, budovat odolné komunity v našich městech.

Governance - Honba za štěstím, aneb budování odolných komunit v našich městech.

Autorky: Janet Ubido a Lisa Jones

Nejvíc změn se děje na místní a regionální úrovni, kde současně probíhá i největší rozvoj inovací např. v oblasti dopravy. Proto jsou na těchto úrovních tak nutné kvalitní regulační postupy a strategie, které by zajistily, aby současná změna paradigmatu neohrozila strategické cíle v oblasti udržitelné mobility. Tato část se zaměřuje na rozvíjející se mobilitu s rostoucím zapojením soukromého sektoru a novým veřejně-soukromým partnerstvím.

Změny, které přinesla celosvětová finanční krize v roce 2008, měly dopad na místní komunity na celém území Spojeného království. V důsledku těchto událostí jsme zaznamenali zvýšený zájem o téma odolnosti komunit. Ale co to vlastně je, odolnost komunity?

V rámci této práce jsme termín odolnost komunity pojali zeširoka jako schopnost komunity odolat nějaké události či krizi a znovu obnovit své síly.

Z jiného úhlu pohledu jde o schopnost předvídat ohrožení a reagovat na něj, při konfrontaci s ohrožením se adaptovat, a následně i vyrůst. Na naši práci měla vliv především definice Centra veřejného zdraví Glasgow: „Schopnost komunity pozitivně reagovat v případě krize… schopnost adaptovat se na stresy a provést transformaci.“

ROSTOUCÍ ZÁJEM O ODOLNOST KOMUNIT

Od té doby, co země Spojeného království zasáhla finanční krize, jsme prošli jak reformou systému sociálního zabezpečení, tak škrty ve veřejných službách kvůli trvalému snižování veřejných výdajů. Většina místních komunit tak zažila něco, co můžeme nazvat výrazným ekonomickým a sociálním „šokem“.

Stejně jako mnoho dalších zemí v různých částech světa musí Spojené království řešit například stárnutí populace a měnící se trh práce s rostoucím počtem samostatně výdělečně činných osob, podnikatelů nebo zakázkovou ekonomikou. Příjmová nerovnost je ve Spojeném království v současnosti vyšší než v kterékoliv jiném podobně velkém evropském státě. V tomto kontextu a za těchto podmínek jsme mohli zaznamenat sílící zájem o potenciál toho, čemu se říká odolnost komunity. Cílem tohoto zájmu je pomoci lidem i komunitám čelit sociálním a ekonomickým výzvám. Nedávno jsme uveřejnili zprávu, která pojednávala o důkazech ve prospěch jednotlivých metod budování odolnosti komunit a o možných účincích těchto metod na místní komunity v severozápadní Anglii.

Do zprávy jsme zařadili následující metody budování odolnosti komunit:

  • Podpora rozvoje sociálních sítí (např. inovativní komunitní projekty a dobrovolnictví)
  • Propagace komunitní správy a řízení (např. komunitní rozpočty)
  • Ekonomické metody budování odolnosti komunit (např. pracovní místa pro místní obyvatele, místní dodavatelské řetězce)
  • Posilování environmentálních hodnot (např. kvalitní bydlení a zelená prostranství)

ROLE ENVIRONMENTÁLNÍCH METOD

Environmentální přínosy, snižování škod na životním prostředí a podpora přirozeného prostředí, to jsou základní a klíčové rysy odolných komunit. Budování environmentálních hodnot pomáhá chránit a zvyšovat sociální soudržnost a psychické i fyzické zdraví a životní pohodu obyvatel.

Zprávy Světové zdravotnické organizace obsahují doporučení k akci, a to včetně nutnosti více pracovat na těchto oblastech:

  • Zelené plochy a otevřený prostor ve městech, plánování a design, bydlení a znečištěné ovzduší
  • Kvalitní sdílené prostory a větší možnost interakce mezi obyvateli, občanská hrdost, aktivní doprava
  • Lepší normy pro nájemní bydlení

Dopravní systémy a vyšší intenzita mobility nejsou pro sociální interakci vždy prospěšné

Škody, které provoz motorové dopravy způsobuje společenským systémům, jsou popsány jako jedny z nejvážnějších škod, jejichž příčinou je právě motorová doprava. Hustá motorová doprava například omezuje příležitost k neformálním rozhovorům, k dětským hrám a dalším formám společenského života, který se odehrává na ulicích. Průzkum v Bristolu ukázal, že obyvatelé rušných ulic mají méně než jednu čtvrtinu počtu přátel mezi místními než lidé, kteří bydlí na podobných ulicích, ale s menším provozem.

Přirozené prostředí zvyšuje šanci na sociální kontakty a sociální integraci, především v chudších částech měst

Dobře dostupné přirozené prostředí se stromy a travnatými plochami poskytuje prostor pro setkávání všech věkových skupin a má pozitivní vliv na sociální interakci a soudržnost. Blízkost přirozeného prostředí může kromě budování lepších sousedských vztahů pomoci při snižování kriminality v dané lokalitě. Navrhovaná opatření zahrnují např. navýšení investic určených na vytvoření vhodných zelených ploch s důrazem na deprivované lokality.

Komunitní pozemkové spolky jsou formou komunitního bydlení, která zajišťuje cenově dostupné bydlení a další benefity

Komunitní pozemkové spolky se objevily jako inovativní environmentální metoda, kdy sdružení místních obyvatel společným úsilím zakoupí a spravuje pozemek za účelem budování dostupného bydlení a dalších služeb pro komunitu (např. hostinec, obchod, kavárna, pracovní prostory nebo zahrady).

100 odolných měst pomáhá dalším městům získat odolnost vůči fyzickým, sociálním a ekonomickým problémům 21. století

Práce nadace Rockefeller Foundation ve stovce tzv. odolných měst odhalila skutečnost, že kromě akutního stresu (povodně atd.) čelí naše města i stresu chronickému, který opakovaně a každodenně oslabuje strukturu města. Příkladem chronického stresu jsou dosluhující infrastruktura, bezdomovectví nebo špatně fungující systém veřejné dopravy. Nadace městům pomáhá rozvíjet strategii odolnosti, stavět na již existujících aktivitách, procesech a projektech.

Happy City Index/Index šťastného města poskytuje informace o pokroku, které město učinilo v oblasti zajištění podmínek pro životní pohodu obyvatel

HCI lze využít například jako motivaci pro politiky a úředníky. Indikátory zahrnují kromě ubytování i veřejnou dopravu nebo zelené plochy.

 

Stručně řečeno, odolnost komunit lze posilovat i prostřednictvím environmentálních metod, počínaje rozšiřováním zelených ploch, zajištěním cenově dostupného kvalitního bydlení, snižováním hladiny nečistot v ovzduší, rozvojem společných prostor a podporou aktivní dopravy. Pokud však tato opatření mají být účinná, potřebujeme vytvořit strategie pro odolnost měst a obcí, a k tomu je nezbytné zajistit lepší koordinaci na úrovni místní samosprávy, a také partnerství s veřejnými a soukromými subjekty.


Štítky: Strategie (Role města, tag2), Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Aktuality