Co víte o SEAP?

28. 11. 2018

Dnes probíhá mezinárodní konference v italském Terstu na téma "NEW TRENDS IN URBAN ENERGY AND MOBILITY PLANNING", aneb o hledání harmonizace dvou dokumentů SEAP (Akční plán na úsporu energií) a SUMP (Plán udržitelné městské mobility). Zatímco o SUMPu se vedou u nás živé diskuse, tak o SEAP je zatím ticho po pěšině. Pokud se máme zapojit do projektu SIMPLA a spolupracovat na této harmonizaci, pak jsme nejprve museli zjistit, co to vlastně je SEAP.  Byli jsme překvapeni, jaké informace se nám podařilo najít na stránkách MŽP, konkrétně na tomto odlkaze https://www.mzp.cz/cz/pakt_starostu_a_primatoru. Dozvěděli jsme se, že pojem SEAP v Česku není naznámý a je spojován s Paktem starostů a primátorů - https://www.covenantofmayors.eu/en/. Bližší informace si můžete dočíst na uvedených odkazech, nebo níže, na konci této novinky. Každopádně samo MŽP na stránkách uvádí, že v Česku, oproti jiným zemím, se nejedná o příliš známou a populární věc. Na stránkách Paktu starostů a primátorů jsme se dozvěděli, že:

 • 11 českých měst se stalo signátáři této výzvy - Brno, Chrudim, Hlinsko, Jeseník, Liberec, LItoměřice, Lkan, Mezilesí, Ostrava, Praha, Písek (poznámka: některé se staly signatáři už hodně dávno a možná už o tom ani neví. Písek možná podepsal pak s vazbou na Smart City, které je nyní v tomto městě hodně populární).
 • 6 měst vypracovalo akční plán - Chrudim, Hlinsko, Jeseník, Lkan, Mezilesí, Ostrava.
 • 3 města podala zprávu - Hlinsko, Jeseník, Ostrava (ale naposledy už v roce 2014).

Dále jsme si stáhli doporučení ke zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii (SEAP), které je z roku 2010, tedy z doby, kdy u nás nikdo ještě nic nevěděl ani o SUMPu, ani o Smart Cities. Našli jsme si kapitolu "Doprava" a její obsah nás mile překvapil. Akční plán si klade tyto cíle:

 • Snížení potřeby dopravy
 • Zvýšení atraktivity „alternativních“ způsobů dopravy
 • Snížení atraktivity cestování automobilem
 • Informace a marketing
 • Snížení emisí v obecním i soukromém vozovém parku
 • Inteligentní doprava

Takže co se týče teorie, už v roce 2010 města věděla, co mají dělat. Tehdy ale návrh akčního plánu předběhl dobu. Teprve až s příchodem SUMPu se otevřela celospolečenská diskuse na dané téma. SUMP dal danému tématu řád a velmi kokrétní návod, jak těchto cílů dosáhnout. Naneštěstí dokument SUMP je v mnoha městech vnímám spíše jako nutné zlo, neboť bez něho by město nezískalo dotaci z evropských fondů, takže žádné město SUMP nespojilo se závazkem snižovat CO2. Smutné ...

Je třeba se vrátit k základům a přiznat si, že SUMP má pomoci městu a propojit jeho principy se SEAP, který tu byl dávno před SUMPem. Zde se ale dostává do dalšího problému. SEAP je pouze doporučující, není spojen s povinností, jen s celospolečnskou zodpovědností za životní prostředí a sounáležitostí s jeho cílem, neboli do roku 2020 snížit CO2 o 20% a do 2030 o 40%.

Dozrála ale česká společnost a česká města k tomuto dobrovolnému rozhodnutí? Buďme optimisté. Na jedné straně budeme moci se spolupodílet na harmonizaci SEAP a SUMP, na druhé straně chceme testovat dané myšlenky na konkrétním českém městě (případně více měst). Vybrali jsme si zatím město Milevsko, které si nechá zpracovat SUMP, je aktivní v otázce Smart City a zapojilo se do evropského projektu EUKI (projekt„Propojení evropských a národních opatření ochrany klimatu“). Za Českou republiku koordinuje společnost SEVEn, se kterou se spojíme a pokusili se zajistit společný postup. Informace jsou dostupné i na stránkách MŽP.

Tak přejme českým městům úspěšnou cestu na spojení SEAP a SUMP.

 

 

 

Bližší informace:

Pakt starostů a primátorů je iniciativou měst, obcí a Evropské komise, která vznikla krátce po přijetí tzv. klimaticko-energetického balíčku v roce 2008.

Její cílovou skupinou jsou municipality, které se dobrovolně zavazují ke:
 • snížení emisí CO2 nejméně o 40 % do roku 2030;
 • zvýšení odolnosti vůči dopadům klimatických změn.
Toho dosahují prostřednictvím:
 • úspor energie, zvyšování energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů, zejména v oblasti budov, dopravy a veřejného osvětlení;
 • vhodných adaptačních opatření.

Orgány místní samosprávy se do iniciativy mohou zapojit tím, že rozhodnutí ohledně účasti v Paktu schválí obecní zastupitelstvo, které současně pověří starostu nebo primátora podpisem formuláře o přistoupení, který následně zašle kanceláři Paktu.

Přistoupením k Paktu obci vzniká povinnost zpracovat do dvou let tzv. Akční plán pro udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy and Climate Action Plan, dále také SECAP), který obsahuje:

 • výchozí emisní bilanci skleníkových plynů a plány konkrétních činností a opatření na její snížení, včetně dlouhodobé vize do roku 2030,
 • analýzu zranitelnosti obce vůči negativním dopadům změny klimatu a návrh konkrétních činností a opatření na zvýšení její odolnosti.

V České republice má v prosinci 2017 Pakt starostů zatím jen 10, resp. 11 signatářů, což je velmi málo jak ve srovnání se zeměmi střední a východní Evropy (Polsko: 40 signatářů, Maďarsko: 39 signatářů, Bulharsko: 25 signatářů, Rumunsko: 74 signatářů), tak se zeměmi s přibližně stejným počtem obyvatel (Belgie: 333 signatářů, Portugalsko: 119 signatářů).

Samotná účast v Paktu starostů je zdarma, oproti tomu obec získává metodickou podporu ze strany kanceláře Paktu, možnost sdílení dobré praxe s ostatními signatáři Paktu, možnost propagace svých aktivit na webu Paktu starostů a primátorů a širší možnosti jejich financování.

Pro zpracování SECAP (zejména jeho mitigační části) lze doporučit příručku How to develop a Sustainable Energy Action Plan na webu Paktu starostů a primátorů.
Pro následné reportování SECAP na web Paktu starostů a primátorů lze doporučit příručku Reporting Guidelines on Sustainable Energy Action Plan and Monitoring rovněž na webu Paktu starostů a primátorů.

Český překlad obou uvedených dokumentů je k dispozici níže.

http://www.pakt-starostu.cz/

Jak vytvořit akční plán – stačí si jen stáhnout příručku a zde se podívat od strany 40. Prakticky pod vše bychom si okamžitě podepsali.

Akční plán pro udržitelnou energii

 


Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Aktuality