EMISE A IMISE Z DOPRAVY

V Česku zemře každý rok předčasně devět tisíc lidí kvůli znečištění ovzduší. Jakou vinu nesou automobily?Doprava emituje do ovzduší znečišťující látky jednak v podobě výfukových plynů ( směs prachových částic, uhlovodíků, oxidů dusíku, oxidu uhelnatého) a jednak v podobě emisí prachových částic pocházejících z otěrů pneumatik, brzdového obložení a abraze vozovky. 
Dále doprava negativně ovlivňuje kvalitu ovzduší prostřednictvím resuspenze (tzv. znovuzvíření) již usazených prachových částic na či v bezprostřední blízkosti komunikací. 

Charakteristika znečišťujících látek

V případě dopravy jsou hlavními problémy:
 • oxid dusnatý (NO) - za normální teploty bezbarvý plyn, pro člověka jedovatý. Při vlhkosti leptá a silně dráždí dýchací cesty, způsobuje cyanózu (namodralé zbarvení kůže a sliznic při nedostatečném okysličení).
 • oxid dusičitý (NO2) - v plynném stavu prudce jedovatý s nasládlým zápachem, červenohnědý, agresivní. Je jedním z původců kyselých dešťů, poškozuje ozonovou vrstvu.
 • polétavý prach - jeho vdechování poškozuje kardiovaskulární systém a plíce.
 • uhlovodíky - široké spektrum sloučenin uhlíku a vodíku, některé uhlovodíky dráždí sliznice a oči. Mohou být karcinogenní a mutagenní, jde především o benzen a benzo(a)pyren.

Základní termíny:
 • primární znečišťujcí látky = látky vycházející přímo ze zdroje (výfukové plyny, kouř z komína, otěry);   
 • sekundární znečišťující látky = látky vznikající v ovzduší  chemickou/fotochemickou reakcí jiných znečišťujících látek, tzv. prekursorů (např. troposférický ozón je sekundární znečišťující látka, která vzniká v ovzduší reakcí prekursorů, kterými jsou v jeho případě oxidy dusíku a těkavé organické látky); 
 • resuspenze =  znovuzvíření již usazených znečišťujících látek.

Zdroj:

Dopady emisí z automobilismu na zdraví

Krátké shrnutí:

 • Znečištění ovzduší způsobuje každý rok předčasnou smrt 370 000 obyvatelům Evropy. V České republice je to asi 9 000 lidí.
 • Dlouhodobá expozice vysokým koncentracím výfukových plynů z dieselových motorů vede k nárůstu výskytu rakoviny o 40 %.
 • Nadměrné znečištění prachovými částicemi z dopravy zkracuje život obyvatelům České republiky v průměru o 10 měsíců. Ve velkých městech je to v průměru o 1 rok.
 • Snížení emisí prachových částic (PM) o 30 % by každoročně zachránilo 300 až 400 životů na každý milion obyvatel žijících ve městech. Ve Zlíně by představovalo 22 až 30 zachráněných životů za rok.

Podrobné informace

Znečištění ovzduší z dopravy je jedním z hlavních problémů zhoršené kvality ovzduší v ČR. Informace o emisích z dopravy v jednotlivých letech je možné nalézt na internetové stránce Českého hydrometeorologického ústavu. Zde jsou uvedeny emisní bilance pro skupiny zdrojů REZZO 1 – 4, přičemž mobilní zdroje jsou zahrnuty ve skupině REZZO 4. Tato bilance emisí zahrnuje emise ze silniční dopravy (včetně emisí TZL z otěrů a emisí VOC z odparů palivového systému benzínových vozidel), železniční, letecké a vodní dopravy a dále emise z nesilničních zdrojů (zemědělské, lesní a stavební stroje, vozidla armády, stavební stroje, údržba zeleně, apod.).
Výši příspěvků mobilních zdrojů k úrovni znečištění ovzduší lze vyčíslit prostřednictvím rozptylových studií, které jako klíčový vstupní údaj využívají množství emisí motorových vozidel. K výpočtu emisí motorových vozidel je určen program MEFA, resp. jeho nejaktuálnější verze MEFA 13.

Snižováním emisí i imisí z dopravy se zabývá řada dopravních opatření uvedených v Národním programu snižování emisí České republiky a v Programech zlepšování kvality ovzduší pro 7 zón a 3 aglomerace ČR (dále jen „PZKO“). V PZKO byly za účelem snížení emisí z dopravy stanoveny emisní stropy pro silniční dopravu pro 128 vybraných obcí ČR. Emisních stropů musí být dosaženo prostřednictvím dopravních opatření stanovených v kapitole E příslušného PZKO.

Realizace opatření ke snížení vlivu silniční dopravy by měla být především řešena koncepčně a se zohledněním celé řady aspektů kvalitního života ve městech (životní prostředí, bezpečnost, pohodlí, parkovací plochy, alternativní způsoby dopravy, kvalitní hromadná doprava,atd.) Takové koncepční řešení nabízí např. plány udržitelné městské mobility nebo Smart Cities.

Dokumenty

Zdroj: https://www.mzp.cz/cz/znecisteni_ovzdusi_dopravy

Indikátory

1) INDIKÁTOR ECI A.2: Místní příspěvek ke globálním změnám klimatu. Společné evropské indikátory neboli indikátory ECI (ze zkratky European Common Indicators) jsou v českých podmínkách nejznámější a nejvyužívanější sadou udržitelného rozvoje na místní úrovni.
Titulkový indikátor: Emise skleníkových plynů na jednoho obyvatele
Ukazatel: Ekvivalentní emise CO2 (celkové množství a změna vzhledem k referenčnímu roku)
Otázky:

 • Jaké jsou emise  skleníkových plynů odpovídající danému městu (uhlíková stopa města)?
 • Jaké je sektorové složení těchto emisí?
 • Jaký je vývoj těchto emisí v posledních letech?
 • Do jaké míry je místní úřad schopen snížit emise skleníkových plynů jako místní příspěvek k opatřením proti globálním klimatickým změnám?

Více: http://ci2.co.cz/cs/indikator-eci-a2-mistni-prispevek-ke-globalnim-zmenam-klimatu

2) Indikátor ECI A.5 - Kvalita místního ovzduší

Titulkový ukazatel: Počet případů překročení limitu pro PM10
Ukazatelé

 • Počet případů překročení mezních hodnot vybraných látek znečišťujících ovzduší
 • Existence a stupeň zavedení plánu řízení kvality ovzduší

Otázky

 • Kolikrát do roka kvalita místního ovzduší překročí mezní hodnoty?
 • Vypracoval místní úřad plán řízení kvality ovzduší a zavádí jej?

Více: http://ci2.co.cz/cs/indikator-eci-a5-kvalita-mistniho-ovzdusi

3) INDIKÁTORY S PŘÍMOU VAZBOU NA DOPRAVU A MOBILITU

Indikátor: Dny, kdy je znečištění střední nebo vysoké pro relevantní typy imisí z do­pravy, především pro PM10 a PM2,5
Měření / potřebná data: Rozptylové studie, emisní měřící stanice

Indikátor: Emise CO2 emitované jednotlivými druhy dopravy ve sledované lokalitě
Měření / potřebná data:
 • Množství ujetých km jednotlivými druhy dopravy
 • Struktura vozového parku na měřeném území
Indikátor: Acidifikace (okyselení)
Měření / potřebná data:
 • Roční průměrná koncentrace NO2
 • Roční emise SO2

INSPIRACE

Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Jak zviditelnit neviditelné – mobilní mapování kvality ovzduší v pařížských ulicích

Jak zviditelnit neviditelné – mobilní mapování kvality ovzduší v pařížských ulicích
12. 08. 2019 | ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ – Tato část se zabývá vlivem městské a regionální mobility na životní prostředí a na zdraví veřejnosti a tím, jak omezit negativní dopady. Firma Valeo se rozhodla své odborné znalosti a dovednosti v oblasti měření kvality ovzduší využít ve prospěch obyvatel města. Dodavatel elektroniky a elektrotechniky pro automobily používá mobilní... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9)

Propojení mobility, dopravy a kvallity ovzduší

Propojení mobility, dopravy a kvallity ovzduší
01. 07. 2019 | Je potřeba stále připomínat, že existuje silné spojení mezi tématy mobility a dopravy se souvisejícími tématy Městské agendy EU, které v principu pokrývají všechny oblasti rozvoje měst. V tomto kontextu existuje mnoho vzájemných přesahů a vazeb. Dnes připomínáme vazbu na kvalitu životního prostředí. Toto spojení musí být využito jako účinný příspěvek k dosažení... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Hluk a vibrace z dopravy (Fakta a čísla, tag10)

Strategie pro města - Příležitost výrazně zvýšit kvalitu městské mobility: environmentální přínosy

Strategie pro města - Příležitost výrazně zvýšit kvalitu městské mobility: environmentální přínosy
21. 06. 2019 | Zveřejňujeme další díl britské strategie Future of Mobility Urban Strategy (Budoucnost mobility: Strategie pro města). Dnes zveřejňujeme k diskusi téma Příležitost výrazně zvýšit kvalitu městské mobility: environmenální přínosy. Úvod: Nové technologie a nové obchodní modely by mohly být významným přínosem pro společnost, životní prostředí i ekonomiku. Snižování... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Návrh na deklaraci britského parlamentu o stavu ohrožení životního prostředí a klimatu

Návrh na deklaraci britského parlamentu o stavu ohrožení životního prostředí a klimatu
29. 05. 2019 | Ve středu 1. května poslanci britského parlamentu schválili návrh na to, aby parlament vyhlásil „stav ohrožení životního prostředí a klimatu“. Tak toho se v Česku asi jen tak nedočkáme. Můžeme tak jen tiše závidět, jak britská organizace SUSTRANS uvítala toto prohlášení následujícími slovy: „Jsme rádi, že britský parlament vyhlásil pro životní prostředí a... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9)

Ochrana klimatu - tři možnosti řešení, o kterých se v médiích nemluví

Ochrana klimatu - tři možnosti řešení, o kterých se v médiích nemluví
05. 05. 2019 | V poslední době se hodně mluví o ochraně klimatu. Souhrnné informace můžete najít na webu Akademie městské mobility: https://www.dobramesta.cz/ochrana-klimatu. Co s tím tedy  chceme, nebo můžeme udělat v oblasti dopravy a mobility? Tentokrát nepřicházíme s klasickou odpovědí, jako např. řešení nových, ekologicky čistých vozidel, ale nabízíme další tři možnosti,... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Kampaně (Občan, tag35)

Možnost dotace pro města, která jsou zaregistrovaná v Paktu starostů a primátorů pro klima a energii

Možnost dotace pro města, která jsou zaregistrovaná v Paktu starostů a primátorů pro klima a energii
04. 05. 2019 | V rámci Národního programu životního prostředí byla vyhlášena výzva č. 2/2019: Pakt starostů a primátorů pro klima a energii. Příjemce podpory musí být ovšem registrován v oficiální databázi signatářů Paktu starostů a primátorů na adrese: https://www.paktstarostuaprimatoru.eu/about-cz/cov-community-cz/signat-cz.html. Za Českou republiku to mohou být zatím jen tato města:... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9)

Krakov bojuje proti smogu

Krakov bojuje proti smogu
10. 04. 2019 | V posledních letech zavedl Krakov přísná opatření, která mají pomoci vypořádat se s "neviditelným zabijákem", jak se někdy smogu přezdívá. Malopolská metropole se podle žebříčku Světové zdravotnické asociace (WHO) dostala na přední místo žebříčku měst s nejvyšším znečištěním ovzduší v Evropě. Může za to především poloha města v údolí řeky Visly, což... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30), Městská logistika a přeprava zboží (Dobrá praxe, tag31), Sdílení aut a jízdních kol (Dobrá praxe, tag33)

Známe řešení problémů s emisemi?

Známe řešení problémů s emisemi?
08. 03. 2019 | O problémech s emisemi bylo napsáno už mnoho. Stačí pouze připomenout, že znečištění ovzduší způsobuje každý rok předčasnou smrt 370 000 obyvatelům Evropy. V České republice je to asi 9 000 lidí.  Emise patří k neviditelným, o to ale nebezpečnějším zabijákům, kteří mají na svědomí více lidí než dopravní nehody.  Více najdete na webu dobramesta.cz v části... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15)

Co může naučit Trondheim Česko o Národním klimaticko-energetickém plánu

Co může naučit Trondheim Česko o Národním klimaticko-energetickém plánu
02. 03. 2019 | Nedávno byla zveřejněna novinka o zelenějším Trondheimu. Tentokrát se zaměříme ne jeho jediný aspekt. - v souvislosti s dopravou chce snížit emise CO2 o 20%. S takovým cílem se v Česku ovšem nepracuje.  Je ale možnost to napravit a to díky tzv. Národního klimaticko-energetického plánu. Jedná se o hlavní metodu, kterou chce EU využít k dosažení stanovených cílů v oblasti... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Stovky škol napříč Británií zatrhly svážení dětí k vyučování rodiči v autech.

Stovky škol napříč Británií zatrhly svážení dětí k vyučování rodiči v autech.
25. 02. 2019 | Hledáme odvážného ředitele základní školy, který by zakázal svážení dětí k vyučování rodiči v autech. Asi si říkáte, že je to naprostá utopie, ale pokud se podíváte do zahraničí, tak už se to děje. Takže počítáme, že u nás to máme tak za 20 let... Zprávu jsme zachytili na idnes.cz - viz. níže uvedený článek. Zabily dívku s astmatem. Výfuky přiměly Brity... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9)

NKÚ vydal zprávu o kvalitě ovzduší v ČR. MŽP chce realizovat nová opatření.

NKÚ vydal zprávu o kvalitě ovzduší v ČR. MŽP chce realizovat nová opatření.
28. 01. 2019 | České republice se nedaří plnit opatření pro snížení škodlivin v ovzduší, konstatuje poslední zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Podle této hrozí nesplnění stanovených limitů škodlivin ve vzduchu do roku 2020. Stát také podle kontrolorů nesleduje, zda projekty zlepšení ovzduší dotované ze státních peněz skutečně pomohly ke zvýšení kvality vzduchu.... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Světové ekonomické fórum v Davosu a aktivistka Greta Thunbergová

Světové ekonomické fórum v Davosu a aktivistka Greta Thunbergová
27. 01. 2019 | Je dobré si občas nastavit zrcadlo a zeptat se sami sebe, zda o udržitelné dopravě a mobilitě spíše nemluvíme, než činíme. Zaujal nás jeden příběh, který by mohl být takovým pomyslným zrcadlem. V zasněženém švýcarském Davosu se konalo od 22. do 25. ledna 2019 49. výroční zasedání Světového ekonomického fóra (WEF).  Mediální hvězdou Světového ekonomického... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9)

Nechováte se jako dospělí. Studentka zahanbila lídry na klimatické konferenci

Nechováte se jako dospělí. Studentka zahanbila lídry na klimatické konferenci
26. 01. 2019 | Zkusme si to zrekapitulovat: V prosinci 2018 proběhla v Katovicích klimatická konference s rozpačitými výsledky. Zpráva byla zveřejněna zde. I my můžeme za změny klimatu. České emise CO₂ patří na hlavu mezi bohatými zeměmi k nejvyšším. Zpráva byla zveřejněna zde. Víme, že se připravuje vládní strategie pro čistotu ovzduší. Zpráva byla zveřejněna zde. Na téma... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9)

Za změny klimatu nemůžeme? Omyl, české emise CO₂ na hlavu patří mezi bohatými zeměmi k nejvyšším

Za změny klimatu nemůžeme? Omyl, české emise CO₂ na hlavu patří mezi bohatými zeměmi k nejvyšším
25. 01. 2019 | Česko vypustilo v roce 2017 do vzduchu deset tun skleníkových plynů na obyvatele. V Evropské unii jsme v tomto ukazateli pátý největší, celosvětově dvacátý největší znečišťovatel. Mezinárodní závazky plníme, říká ministr životního prostředí. Níže uvedený článek byl v kompletním znění převzat z irozhlas.cz, kde je možné najít i konkrétní grafy. Pro většinu... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9)

Ohlédnutí za konferencí o klimatu, která měla rozpačité výsledky

Ohlédnutí za konferencí o klimatu, která měla rozpačité výsledky
24. 01. 2019 | Vraťme se v čase. V polských Katovicích v polovině prosince proběhlo dvoutýdenní jednání summit OSN o změně klimatu. Jeho výsledky byly ale nejednoznačné a podle kritiků nedostatečné. Články z konference: Rozpaky z Katovic: výsledek světové konference o klimatu vyvolává chválu i kritiku (zdroj Euro) Klíčová klimatická konference v polských Katovicích skončila.... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9)

Jaká bude vládní strategie pro čistotu ovzduší?

Jaká bude vládní strategie pro čistotu ovzduší?
15. 01. 2019 | Vláda ČR připravuje vládní strategii pro čistotu ovzduší. Cílem je navrhnout potřebná opatření ke zlepšení kvality ovzduší. Jakmile bude zveřejněna, budeme o ni informovat. Proč o tom píšeme v přestihu? Každý stát musí připravovat podobnou strategii. Pevně ale věříme, že ta naše bude lepší než ta britská. Proč? Zaujal nás komentář Sustrans k britské vládní... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9)

Cyklistika v národních klimaticko-energetických plánech

Cyklistika v národních klimaticko-energetických plánech
03. 01. 2019 | Už jste slyšeli o národních klimaticko-energetických plánech? My moc ne, ale upozornil nás na ně článek Evropské cyklistické federace z 5. 12. 2018. Zaujal nás a tak zveřejňujeme jeho český překlad. Zároveň přemýšlíme, nakolik daná fakta mohou být užitečná pro Českou republiku. Národní klimaticko-energetické plány jsou hlavní metodou, kterou chce EU využít k dosažení... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Co víte o SEAP?

Co víte o SEAP?
28. 11. 2018 | Dnes probíhá mezinárodní konference v italském Terstu na téma "NEW TRENDS IN URBAN ENERGY AND MOBILITY PLANNING", aneb o hledání harmonizace dvou dokumentů SEAP (Akční plán na úsporu energií) a SUMP (Plán udržitelné městské mobility). Zatímco o SUMPu se vedou u nás živé diskuse, tak o SEAP je zatím ticho po pěšině. Pokud se máme zapojit do projektu SIMPLA a spolupracovat... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Co si může odnést Česká republika z třídenního školení projektu SIMPLA?

Co si může odnést Česká republika z třídenního školení projektu SIMPLA?
26. 11. 2018 | Projekt SIMPLA přichází s jednoduchou myšlenkou. Propojit, či harmonizovat pro města dva strategické dokumenty. Na jedné straně se jedná o dokument Plán udržitelné městské mobility, tzv. SUMP, na druhé straně strategie energetických úspor, známá v Evropě pod značkou SEAPs. Možná v Česku by se pod tím dala skrýt dnes tolik populární strategie Smart Cities. A v čem... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Dnes skončil tzv. Clean Air Dialogue mezi Evropskou komisí a našimi ministerstvy.

Dnes skončil tzv. Clean Air Dialogue mezi Evropskou komisí a našimi ministerstvy.
08. 11. 2018 | Ve dnech 7. a 8. listopadu 2018 so konal tzv. Clean Air Dialogue (dále jen „dialog“). Byl organizován Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci s Evropskou komisí. Cílem tohoto dialogu bylo diskutovat příčiny znečištění ovzduší v České republice a potřebná opatření, která povedou ke zlepšení kvality ovzduší a také pomoci v úsilí, které Česká republika... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9)

OECD: Jak zlepšit životní prostředí v Česku

OECD: Jak zlepšit životní prostředí v Česku
07. 11. 2018 | Nedávno jsme informovali o doporučeních OECD pro Českou republiku v oblasti zdravotnictví. Dnes se zaměříme na oblast životního prostředí, kterému se věnuje zvláštní zpráva. „Má-li Česká republika dosáhnout svých dlouhodobých cílů v oblasti klimatu, bude třeba, aby posílila politické odhodlání k přechodu na nízkouhlíkové hospodářství. Hlavní priority by měly... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Územní plánování (Mezioborového plánování, tag23)

Informace z prvního dne tzv. Clean Air Dialogue - popis problémů, kritických míst a příležitosti v dopravě.

Informace z prvního dne tzv. Clean Air Dialogue - popis problémů, kritických míst a příležitosti v dopravě.
07. 11. 2018 | Dnes 7. listopadu 2018 so konal první den tzv. Clean Air Dialogue. Byl organizován Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci s Evropskou komisí. Cílem dnešního dne bylo diskutovat o příčinách znečištění ovzduší v České republice a navrhnout potřebná opatření, která povedou ke zlepšení kvality ovzduší a také pomoci v úsilí, které Česká republika vynakládá... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9)

CÍLEK, Václav a Jan DRAŽAN. Poutník časem chaosu.

CÍLEK, Václav a Jan DRAŽAN. Poutník časem chaosu.
04. 11. 2018 | Už jsme vás informovali o tom, že ve dnech 7. a 8. listopadu 2018 organizuje Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Evropskou komisí tzv. Clean Air Dialogue (dále také jen „dialog“). Cílem dialogu je diskutovat o příčinách znečištění ovzduší v České republice a o hledání potřebných opatření ke zlepšení daného stavu. Jedno z diskutujících témat bude... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9)

Praha se může pochlubit vysokou kvalitu života. Celkovou známku zhoršuje nedostupné bydlení a doprava

Praha se může pochlubit vysokou kvalitu života. Celkovou známku zhoršuje nedostupné bydlení a doprava
01. 11. 2018 | Obyvatelé metropole mají jedny z nejlepších podmínek pro život. Praha zaujímá druhou pozici na žebříčku měst s nejvyšší kvalitou života v Česku. Podle mezinárodních srovnání je na tom nejlépe ze všech evropských měst bývalého "východního bloku".  Vyplývá to z žebříčku, který sestavuje konzultační společnost Mercer na základě průzkumu 231 měst. Jak z uvedených... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14)

Znečištění ovzduší z dopravy. Dva pohledy na věc.

Znečištění ovzduší z dopravy. Dva pohledy na věc.
30. 10. 2018 | Už jsme vás informovali o tom, že ve dnech 7. a 8. listopadu 2018 organizuje Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Evropskou komisí tzv. Clean Air Dialogue (dále také jen „dialog“). Cílem dialogu je diskutovat příčiny znečištění ovzduší v České republice a potřebná opatření ke zlepšení kvality ovzduší a pomoci tak při úsilí, které ČR vynakládá k... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Děti (Občan, tag38)

Inspirace pro Česko: Dopis vyzývající britskou vládu k financování a implementaci programu Čistý vzduch pro děti

Inspirace pro Česko: Dopis vyzývající britskou vládu k financování a implementaci programu Čistý vzduch pro děti
25. 10. 2018 | Dne 24. 10. 2018 zveřejnila britská organizace SUSTRANS, že podpořila dopis, kterým organizace ClientEarth a British Lung Foundation vyzývají vládu Spojeného království k financování a realizaci programu Čistý vzduch pro děti. Rachel Whiteová, hlavní poradkyně Sustrans pro politické a strategické záležitosti, k tomu řekla: „Musíme přijmout okamžitá opatření, která... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Téma Snižování emisí u aut s Michalem Vojtíškem z Centra vozidel udržitelné mobility, FS ČVUT.

Téma Snižování emisí u aut s Michalem Vojtíškem z Centra vozidel udržitelné mobility, FS ČVUT.
11. 10. 2018 | Interaktivní zpravodajský pořad ČT24 - Hyde Park. Dne 10. 10. 2018 byl na téma "Snižování emisí u aut" s Michalem Vojtíškem z Centra vozidel udržitelné mobility, FS ČVUT. Pořad je možné ke shlédnutí zde: Chcete ještě nějaký komentář? Vše je řečeno. číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9)

Je to poslední zvonění, varovali klimatologové před oteplováním

Je to poslední zvonění, varovali klimatologové před oteplováním
08. 10. 2018 | Cíle pařížské klimatické dohody z roku 2015, které mají udržet nárůst teploty pod dvěma stupni Celsia, lze dosáhnout jen pomocí rychlých a dalekosáhlých změn ve všech oblastech společnosti. Plán udržet růst teplot pod 1,5 stupně je již nereálný a oteplení se blíží třem stupňům, varovala zpráva zveřejněná v pondělí na závěr zasedání Mezivládního panelu OSN... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9)

Oslavy Dne čistého ovzduší

Oslavy Dne čistého ovzduší
10. 07. 2018 | Tak nám asi něco uniklo. Už jste slyšeli o Dni čistého ovzduší? Musíme se přiznat, že redakce Akademie městské mobility se o tomto dni dozvěděla až z překladu článku z webu Sustrans na téma "Nový projekt pro chodce a cyklisty k Mezinárodnímu dni čistého ovzduší", který se konal dne 21. června. Pro česká města se tak jedná o další inspiraci, jak prezentovat problematiku... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Kampaně (Občan, tag35)

Zeptali jsme se tisícovky dětí na odpovědnost za snižování hladiny nečistot v ovzduší

Zeptali jsme se tisícovky dětí na odpovědnost za snižování hladiny nečistot v ovzduší
02. 07. 2018 | Dotaz. Položil někdo našim českým dětem tuto otázku: Kdo by měl nést největší díl odpovědnosti za snižování hladiny nečistot v ovzduší? Obáváme se, že moc  jich asi nebylo. A tak se raději podívejme tam, kde bylo osloveno hned 1000 dětí a to díky organizaci SUSTRANS. Velká inspirace pro nás. A jaké jsou tedy výsledky průzkumu ve Velké Británii? Podle nově zjištěných... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Děti (Občan, tag38)

Seminář k Evropskému týdnu mobility, aneb udělejme si jasno ohledně aut

Seminář k Evropskému týdnu mobility, aneb udělejme si jasno ohledně aut
26. 06. 2018 | Ministerstvo životního prostředí uspořádalo dne 26. 6. 2018 pracovní seminář k Evropskému týdnu mobility (ETM), který se pravidelně koná ve dnech 16. - 22. 9.  V příloze najdete prezentace, které se týkaly čtyř témat: Základní informace o ETM + video Evropský týden mobility 2018: https://www.youtube.com/watch?v=imwgVYV_mZs Příklad - ETM v Praze + video Den bez aut 2016... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Česko je kritizováno za prašnost ovzduší

Česko je kritizováno za prašnost ovzduší
25. 05. 2018 | Negativní účet českému ovzduší vystavil časopis Respekt, zdrojem je poslední studie zdravotního ústavu.  "Nová data státního zdravotního ústavu ukázala že v Česku se v loni opět zhoršila prašnost vzduchu. Prach je v tuzemsku pro ovzduší hlavní problém, vloni byl jeden ze zákonných limitů překročen na 42 místech. Ministerstvo životního prostředí se už roky přetahuje... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9)

Asociace měst pro cyklisty nabízí pomoc při ochraně kvality ovzduší v České republice.

Asociace měst pro cyklisty nabízí pomoc při ochraně kvality ovzduší v České republice.
09. 05. 2018 | Ministerstvo životního prostředí (spolu s ministerstvy dalších osmi zemí) mělo zaslat evropskému komisaři Karmenu Vella informace o tom, jaká dodatečná opatření Česko přijme, aby konečně začalo plnit limity kvality ovzduší, ke kterým se před lety zavázalo ... Informace byla zveřejněna k 12. 2. 2018. Česká republika poslala takové výsledky, které nakonec uspokojily... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Článek Toxické Česko - v nelichotivém žebříčku jsme na chvostu Evropy.

Článek Toxické Česko - v nelichotivém žebříčku jsme na chvostu Evropy.
09. 04. 2018 | Česká republika nejvíce znečišťuje ovzduší nad  Evropou, co se týká automobilové dopravy a emisí !Na druhém místě je Polsko a na třetím Estonsko. Odborníci z britské organizace The Eco Experts srovnávali ve své studii 25 zemí Evropské unie. Nejlepší výsledky mělo Švédsko a nejhorší Česká republika. Více: http://auto.tn.nova.cz/clanek/novinky/toxicke-cesko-v-nelichotivem-zebricku-jsme-na-chvostu-evropy.html Chcete... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30)

Jaká dodatečná opatření přijme Česko, aby se začaly plnit limity kvality ovzduší?

Jaká dodatečná opatření přijme Česko, aby se začaly plnit limity kvality ovzduší?
12. 02. 2018 | Ministerstvo životního prostředí (spolu s ministerstvy dalších osmi zemí) mělo zaslat evropskému komisaři Karmenu Vella informace o tom, jaká dodatečná opatření Česko přijme, aby konečně začalo plnit limity kvality ovzduší, ke kterým se před lety zavázalo ... Možná otázka tedy zní: „Jaká dodatečná opatření přijme Ministerstvo životního prostředí (MŽP), resp.... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Finance (Mezioborového plánování, tag20), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Česká republika podpoří stamiliony výstavbu dobíjecích stanic pro elektromobily

Česká republika podpoří stamiliony výstavbu dobíjecích stanic pro elektromobily
06. 02. 2018 | Ministerstvo dopravy podpoří výstavbu dobíjecích stanic pro elektromobily. Do pěti let by jich mohlo být po celé zemi více než 800.  Evropská unie svým nařízením už dříve zavedla kvóty, podle kterých by zhruba čtvrtinu prodejů musela činit auta na elektrický či jiný "čistý" pohon. V případě, že by automobilky kvóty nesplnily, platily by vysoké sankce. Dnes na českých... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Finance (Mezioborového plánování, tag20), Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30)

Více cyklistů znamená méně emisí

Více cyklistů znamená méně emisí
02. 02. 2018 | O vliv dopravy na znečištění vzduchu už není sporu. Hlavně ve velkých městech znamená doprava vážný problém.  S kvalitou ovzduší, respektive dodržováním limitů dle evropských směrnic, má problém 18 členských států EU a Evropská komise se všemi vede řízení o porušení Smlouvy o EU. Evropská cyklistická federace proto vyzvala vybrané státy, aby před ministerským... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Představujeme projekt TRITIA na zlepšení ovzduší

Představujeme projekt TRITIA na zlepšení ovzduší
16. 12. 2017 | V současné době je zlepšování kvality ovzduší v nadměrně znečištěných oblastech řízeno na místní úrovni bez respektování hlavních příčin znečištění a bez optimalizace opatření ke zlepšení. Znečištění ovzduší nezná hranice, pro jeho efektivní řízení je tak nezbytně nutná mezinárodní a regionální spolupráce. Cílem projektu je vytvoření efektivního... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Proč Německo víc než nové typy aut potřebuje změnu koncepce mobility

Proč Německo víc než nové typy aut potřebuje změnu koncepce mobility
01. 12. 2017 | Zatímco německé politické strany stále bojují o vytvoření nové koaliční vlády, ADFC, německý člen Evropské cyklistické federace, důrazně volá po změnách v oblasti mobility. Pokud chce Německo dodržet své závazky vyplývající z Pařížské dohody o klimatu, musí překonat svou dopravní politiku, která se soustředí především na automobilovou dopravu, a konečně... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Můžeme zlepšit kvalitu ovzduší, aniž bychom omezili dopravní dostupnost?

Můžeme zlepšit kvalitu ovzduší, aniž bychom omezili dopravní dostupnost?
30. 11. 2017 | Opatření na podporu pěší a cyklistické dopravy by měla být nedílnou součástí strategií na zvyšování kvality ovzduší. Emise z dopravy jsou jednou z hlavních příčin znečištěného ovzduší v našich městech a obcích. Orgány místní samosprávy v celé Británii se snaží přijít s plánem, který tento problém vyřeší. Sustrans brzy zveřejní nový nástroj, který... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)