Miroslav Žbánek: Bezpečnost dětí i parkovací politika

05. 09. 2020

Olomouc vždy patřila mezi nejvýznamnější královská města v českých zemích. Díky své výhodné poloze, starobylé univerzitě, duchovním, kulturním a řemeslným tradicím byla po dlouhá staletí přirozeným centrem Moravy, které lákalo umělce, vzdělance a obchodníky.

Zeptali jsme se primátora, jak se statisícová krajská metropole připravuje na budoucnost v oblasti mobility a jak se vyrovná s výzvami, které ji čekají. 

  

Jaké hlavní cíle vidíte v oblasti mobility v Olomouci?

Mým hlavním cílem je postupně naplňovat vizi, která je popsána v Plánu udržitelné městské mobility Olomouc. Tento plán připravovali politici, úředníci, ale hlavně odborníci a veřejnost. Prošel několikrát veřejným projednáním, než jeho finální podobu dostalo ke schválení zastupitelstvo. Znamená to, že doprava ve městě má přispívat k vyšší kvalitě života obyvatel bez negativních dopadů na životní prostředí a základní služby jsou snadno dostupné bez nutnosti používat individuální automobilovou dopravu. Samozřejmě, abychom dosáhli optimálního stavu, předpokládá to současně i ohleduplné chování všech účastníků dopravy.

  

Můžete říci více o jednotlivých oblastech (např. doprava dětí do škol, cyklistická doprava, řešení parkování, další)?

Problémy spojené s dopravováním dětí do škol vnímáme, a proto jsme na podzim loňského roku realizovali projekt „Bezpečná cesta do školy“. Cílem bylo identifikovat nebezpečná místa přímo samotnými dětmi, jelikož dospělí mají poněkud zkreslenou představu, jak se děti v dopravním provozu skutečné cítí. Celkem se do projektu zapojilo 16 základních škol, kdy v průzkumu jsme obdrželi odpovědi od přibližně 1600 žáků a získali jsme celkem 240 podnětů k řešení. Nyní se na tyto problémy zaměříme a pokusíme se je postupně odstranit. Tento projekt chceme pravidelně po dvou letech opakovat a získat tím zpětnou vazbu jak se vyvíjí dopravní návyky dětí.

Pokud jde o cyklistickou dopravu, vycházíme ze schváleného cyklogenerelu, který byl naposledy aktualizován v roce 2017. Jeho součástí je i akční plán, který stanovuje priority při přípravě a následné realizaci jednotlivých cyklistických stezek či opatření. Budování stezek, jako ostatně u všech liniových staveb, trvá poměrně dlouho, a to zejména z důvodů složitých majetkoprávních vztahů. Proto jsme se v poslední době zaměřili na tzv. drobná opatření spočívající např. v úpravě vodorovného značení pomocí piktogramů. Přesto ale mohu říct, že už nyní máme stavební povolení k deseti projektům a hledáme finanční zdroje na jejich realizaci.

Problematika parkování samozřejmě trápí i Olomouc. Ať už je to v průběhu dne v centru města, či ve večerních a nočních hodinách v sídlištích. Proto jsme se rozhodli pořídit novou parkovací politiku, kterou nyní pořizujeme a na podzim ji chceme veřejně projednat s občany.    

  

Z čeho máte naopak radost, čím podle Vás může Olomouc posloužit jako vzor pro ostatní města?

Podle mého mínění by se v každé oblasti dopravy našel určitý aspekt, který by mohl být inspirativní pro ostatní. V oblasti individuální automobilové dopravy je to nová moderní dopravní ústředna, která díky dynamickému řízení zlepší plynulost dopravy ve městě. V oblasti veřejné dopravy byla Olomouc jedním z prvních měst v ČR, které zavedlo tzv. inteligentní označníky na zastávkách MHD. V cyklistické dopravě bych vyzdvihnul tu skutečnost, že se nám začíná dařit realizovat opatření, které nově umožňuje naše legislativa, a to umožnit cyklistům legální jízdu po chodníku, což není v ČR zatím moc obvyklé. Pro pěší již dvacet let postupně realizujeme projekt Bezbariérová Olomouc, který získal i evropské ocenění Access City Award. Při každé rekonstrukci v ulicích odstraňujeme bariéry, naposledy právě nyní při opravě ulice 8. května. V plánu máme také budování bezpečných míst pro přecházení chodců. A na závěr bych zmínil i vzdělávací činnost v oblasti dopravy centra SEMAFOR, která realizuje programy pro všechny věkové kategorie. 

  

Chystáte teď nějaký konkrétní projekt?

Projektů pro každou oblast dopravy máme připravených či připravovaných řadu. Například pro individuální dopravy je to projekt koordinovaného tahu Foerstrova, ve veřejné dopravě je to projekt pokračování ve vybudování nové tramvajové trati na Nové Sady, v cyklistické dopravě je to dokončení mezinárodní Jantarové stezky na území Olomouce, a pěší probíhající rekonstrukce ul. 8. května. Obecně pak podporujeme alternativní dopravu, například projekty sdílených kol či koloběžek.

 

Kdy by měly být tyto projekty hotové a jak městu pomohou?

Koordinovaný tah Foerstrovou ulicí dokončíme ještě letos. Zajistí plynulejší dopravu na jednom z nejvytíženějších úseků ve městě, kratší čekání aut na semaforech a v důsledku tedy i výrazně méně výfukových plynů. Druhou etapu tramvajové trati na Nové Sady dokončíme v roce 2022, její přínos je jasný. Do středu nejlidnatějšího olomouckého sídliště přivedeme nejekologičtější prostředek hromadné dopravy. Pokud jde o Jantarovou stezku, ta bude hotova na jaře příštího roku a tím se konečně na území Olomouce propojí celý plynulý úsek mezinárodní cyklotrasy. Rekonstrukce ulice 8. května skončí v listopadu letošního roku. Nejen že bude celá ulice opravena a zajistíme tak další fungování tramvajové dopravy v centru, ulice navíc bude mít širší chodníky a v souvislosti s touto akcí rozšíříme i hranice pěší zóny.

 

Koho si berete na pomoc? (studenti, architekt, zaměstnanci úřadu…)

U všech zásadních projektů vytváříme projektové týmy skládající se jednak z odborníků našeho úřadu, tak i odborníků z akademického, veřejného či privátního sektoru. Je třeba vždy zajistit, aby každý projekt byl od samého počátku vnímán synergicky napříč všemi dotčenými odvětvími a ne jen z pohledu dopravy.

 

A s jakými organizacemi spolupracujete nejvíce?

Velmi úzce spolupracujeme například s univerzitami napříč celou Českou republikou a Centrem dopravního výzkumu. Dále jsou různé místní spolky a firmy věnující se danému tématu, a v neposlední řadě samotná olomoucká veřejnost. V oblasti vzdělávání našich zaměstnanců a sdílení dobré praxe jsme na národní úrovni členy CIVINETu ČR a SR či právě Partnerství pro městskou mobilitu. Na evropské úrovni jsme pak členy CIVITAS Fora.    

  

Děkuji Vám za rozhovor.

Miroslav Žbánek: Bezpečnost dětí i parkovací politika

Přečtěte si také

Olomouc má novou parkovací politiku

25. 11. 2020 | Rozdělení města na čtyři zóny předpokládá návrh tzv. parkovací politiky města Olomouce. Schválili jej městští radní s tím, že zpracovatelé by jej měli ještě dopracovat. Uvedl to deník Právo ve svém včerejším vydání. Celý článek je ke stažení pod textem. číst dále
Olomouc má novou parkovací politiku

Náměty pro podporu cyklodopravy z Olomouce

07. 11. 2020 | Město Olomouc představilo plán, jak v době COVID efektivně podporovat rozvoj cyklistické dopravy: Počítá s národními a evropskými dotačními zdroji. Proto se v této chvíli zaměřuje na projektovou připravenost více jak 20 nových cyklistických komunikací. Nečeká jen na dotace... číst dále
Náměty pro podporu cyklodopravy z Olomouce

Evropský týden mobility v Olomouci

02. 09. 2019 | Město Olomouc připravilo pro své obyvatele bohatý program, který proběhne v rámci již tradičního Evropského týdne mobility. 16. – 20. ZÁŘÍ – AKCE NA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY V OLOMOUCI Po celý týden město Olomouc pro své obyvatele připravilo bohatý program: získejte informace... číst dále
Evropský týden mobility v Olomouci

Olomouc a podpora cyklistické dopravy

23. 08. 2019 | Město Olomouc má zpracován svůj Plán udržitelné městské mobility Olomouce, na základě kterého byl vytvořen jeho reálný akční plán aktivit, včetně jeho prioritizace a budou realizována konkrétní opatření z ní vyplývající. Základní informace jsou dostupné na webové stránce:... číst dále
Olomouc a podpora cyklistické dopravy

Město Olomouc instalovalo dalších 33 ks stojanů pro kola

22. 06. 2019 | Město Olomouc dlouhodobě realizuje projekt bezpečné parkovací infrastruktury pro kola. V letošním roce přistoupilo k tzv. IV.A etapě, kdy bylo osazeno celkem 6 lokalit s 33 ks stojanů na kola. Viz. foto. Lokality: Čechovy sady (u dětského hřiště) - 5 ks; tř. Svobody (Terezská... číst dále
Město Olomouc instalovalo dalších 33 ks stojanů pro kola

Setkání pracovní skupiny v Olomouci

12. 11. 2018 | Další ze setkání pracovních skupin projektu česko-polské spolupráce se uskutečnilo 21. března 2018 v Olomouci. Zhruba dvacítka expertů z Čech a Polska se sjela do hanácké metropole, aby tu pokračovala v práci... číst dále
Setkání pracovní skupiny v Olomouci

Představujeme záměr na podjezd pod hlavním železničním koridorem Olomouc -Zábřeh

22. 07. 2018 | Dokážete si představit situaci, že den co den nesou cyklisté svá kola přes hlavní železniční koridor Olomouc -Zábřeh? žel, jedná se realitu, která se skutečně u Olomouce děje. Je to prostě jediná spojka mezi Hlušovicemi... číst dále
Představujeme záměr na podjezd pod hlavním železničním koridorem Olomouc -Zábřeh

Evropský den bez aut v Olomouci

05. 10. 2017 | Tak jako v mnoha městech, i v Olomouci se v pátek 22.9. uskutečnil ,,Evropský den bez aut’’. Na prostranství Horního náměstí se prezentovaly dopravní prostředky spojené s udržitelnou mobilitou. K vidění byla vozidla na alternativní... číst dále
Evropský den bez aut v Olomouci

Stručné představení města Olomouc

Všechny novinky města Olomouc

Modul: Novinky