Výzva k akci: zohledněte cyklistiku v plánech obnovy a ve víceletých programech pro období 2021-2027

12. 12. 2020

Stručné shrnutí

Konsorcium partnerů z devíti evropských států, spolupracujících v projektu Danube Cycle Plans, vás vyzývá k akci. Využijte tuto jedinečnou příležitost a začleňte nutné investice na propagaci a podporu cyklistiky do vašeho Národního plánu pro obnovu a oživení, stejně jako do programů víceletého finančního rámce 2021-2027.

Strategie a plány jsou nutné, ale bez financování nejsou ničím

V této době, která je zásadní pro rozhodování o budoucích investicích do opatření a projektů souvisejících s cyklistikou, chce naše partnerství z devíti evropských států zdůraznit nutnost vyčlenit ve všech finančních nástrojích, plánovaných pro příští roky, rozpočet vyhrazený na rozvoj cyklistiky.

Není pochyb, že cyklistika se stala klíčovým prvkem současné mobility. Díky flexibilitě a cenové dostupnosti je atraktivní alternativou pro různé účely dopravy, ať už samostatně, nebo v kombinaci s jiným (veřejným či sdíleným) způsobem dopravy. Opatření podporující cyklistickou dopravu jsou tedy velmi dobře začleněna do celé řady plánů a strategií, které se týkají udržitelné mobility a rozvoje měst, a to napříč Evropou. Podrobný plán Evropské komise pro připravovanou Strategii udržitelné a chytré mobility v souladu s cílem Zelené dohody pro Evropu (urychlit přechod k udržitelné a chytré mobilitě) výslovně zdůrazňuje klíčovou roli cyklistiky jako čisté dopravy pro městskou a regionální mobilitu a pro naše úsilí o splnění environmentálních cílů, především tedy snížení emisí skleníkových plynů.

Cyklistika – významný způsob řešení mobility během pandemie Covid-19

V náročném období pandemie Covid-19 je jízda na kole jednou z mála udržitelných alternativ hromadné mobility, zajišťující lidem dopravu na základních každodenních cestách se zachováním společenského odstupu a minimálních požadavků na denní fyzickou aktivitu. Města rychle zareagovala na zvyšující se podíl cyklistů, zřídila dočasné cyklopruhy a vyznačila nové doporučené trasy. Kurýři na jízdních kolech zase hráli klíčovou roli při doručování v centrálních oblastech měst, kde poptávka rostla raketovým tempem. S ohledem na restrikce v oblasti cestovního ruchu byl v mnoha státech zaznamenán neočekávaný boom rekreační cyklistiky a cykloturistiky.

Zohledněte cyklistiku v evropských nástrojích financování

Rádi bychom politiky a úředníky na národní i mezinárodní (makroregionální a evropské) úrovni upozornili na současnou příležitost urychlit podporu rozvoje cyklistiky. V rámci mimořádného nástroje pro obnovu NextGenerationEU ve výši 750 miliard euro pomáhá Evropskou radou nedávno schválený Nástroj na podporu oživení a odolnosti členským státům řešit ekonomické a sociální dopady pandemie, a to prostřednictvím jejich příslušných národních plánů, které zajišťují ekologický a digitální přechod k vyšší udržitelnosti a odolnosti. Na samotném začátku je zatím příští víceletý finanční rámec EU (MFF), který zajišťuje dlouhodobý rozpočet ve výši více než 1 bilionu euro na podporu rozvoje, modernizace, inovace a tradičních politik v členských státech.

Výzva k akci

Projekt Danube Cycle Plans pomůže devíti evropským státům (osmi členským a Srbsku, které je před vstupem do EU) připravit národní strategie na podporu cyklistiky a sítě cyklotras na základě makroregionálních plánů. Aby všechny státy byly připraveny zlepšit podmínky pro cyklistiku a podpořit její rozvoj, to nám pomohou zajistit nástroje jako programy pro mentoring, semináře, školení a konference. I když se konsorcium snaží řešit výzvy a problémy v oblasti podpory cyklistiky prostřednictvím vlastních ambiciózních cílů, hlavní cíle, které stanovují Strategie EU pro Podunají a výše uvedené evropské strategie (tedy bezpečná, udržitelná a chytrá mobilita), mohou být splněny jen za předpokladu, že odpovědné instituce na místní, regionální, národní a nadnárodní úrovni budou implementovat příslušná opatření ve prospěch cyklistiky, například:

  • Budovat vhodnou cyklistickou infrastrukturu;
  • Podpořit rozšíření sítí cyklotras (chybějící úseky, přeshraniční propojení), včetně dokončení sítě EuroVelo;
  • Zlepšit intermodální propojení a vybavení pro službu Bike&Ride;
  • Zvýšit bezpečnost dopravního provozu;
  • Poskytovat pobídky pro nákup a využití (elektrických) jízdních kol;
  • Podporovat zavádění sdílených jízdních kol, především ve větších a středně velkých městech;
  • Realizovat propagační a podpůrné projekty a programy;
  • Podporovat partnerství pro cyklistiku.

Abychom toho dosáhli, vyzýváme politiky, úředníky, konzultanty a další osoby s rozhodovací pravomocí, aby vždy, když iniciují, navrhují, lobují, hlasují, ratifikují nebo přerozdělují rozpočet, zohlednili potřeby cyklistiky, a to především v rámci evropského plánu obnovy a víceletého finančního rámce pro období 2021-2027.

Proč podporovat cyklistiku?

Přečtěte si naše stručné „Přínosy cyklistiky – 10 důvodů proč podporovat cyklistiku“a jednejte.

Cyklistika a váš národní plán pro obnovu a oživení

Praktické informace o tom, jak a kde cyklistiku začlenit do vašeho Národního plánu pro obnovu a oživení, naleznete v pokynech ECF:

https://ecf.com/sites/ecf.com/files/civicrm/persist/contribute/files/CIE_ECF_recommendations%282 %29.pdf

Víc cyklistů v Podunají

Projekt Danube Cycle Plans, který je spolufinancován v rámci programu Interreg Danube Transnational Programme, byl zahájen v létě 2020 s cílem rozvíjet strategie, politiky, plány a propagační aktivity, které by zvýšily počty cyklistů v makroregionu Podunají. Jedná se o konsorcium 9 projektových partnerů, kteří zastupují nebo jsou jmenováni příslušnými ministerstvy v jednotlivých devíti státech daného regionu, s podporou 13 přidružených partnerů, včetně ministerstev, agentur pro rozvoj nebo pro-cyklistických skupin. Projet trvá po dobu 30 měsíců a v jeho rámci dochází k vypracování cyklistických strategií, sítí cyklotras a investičních plánů na makroregionální a národní úrovni, ale i k organizování akcí a programů s cílem zvyšovat informovanost, budovat kapacity a sdílet zkušenosti. Budoucí investice do infrastruktury budou podporovány rozšířením metodiky CBA o výhody cyklistiky a o vzor investičního plánu pro jeden úsek nové podunajské cyklotrasy, definovaný partnery projektu (na základě sítě EuroVelo v regionu).

Případné dotazy Vám zodpoví příslušné národní kontaktní místo (zde).

>> PODEPSAT VÝZVU <<

 

Další informace o projektu Danube Cycle Plans se můžete dozvědět zde.

12. 12. 2020

 

 

Výzva k akci: zohledněte cyklistiku v plánech obnovy a ve víceletých programech pro období 2021-2027
Modul: Novinky