Plány dopravní obslužnosti měst nejpozději do 15. ledna 2021

13. 01. 2021

Dva dny zbývají na zveřejnění plánů dopravní obslužnosti. Nově budou mít tuto povinnost také města, a to podle podle zákona č. 194/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

  

Znění zákonné úpravy

Schválený zákon č. 367/2019 Sb. novelizuje zákon č. 194/2010 Sb., ve kterém je se doslova uvádí, že „První plán dopravní obslužnosti území podle zákona č. 194/2010 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pořídí objednatel, je-li jím obec, nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“ Zmiňovaný rok od účinnosti zákona uplyne právě 15. ledna 2021. Vychází se současně z toho, že podle nového znění § 5, odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb. „Plán dopravní obslužnosti území pořizuje … obec, která zajišťuje nebo hodlá zajišťovat dopravní obslužnost …“, dále současně platí podle § 5, odst. 3 zákona 194/2010 Sb. to, že „Návrh plánu dopravní obslužnosti území pořizovatel projedná s … c) krajem, v jehož územním obvodu se nachází, je-li pořizovatelem obec …“.

  

Role veřejné dopravy ve městech

V českých podmínkách je veřejná hromadná doprava hlavní alternativou k individuální automobilové dopravy ve městě. Její význam narůstá úměrně s velikostí města nabízející větší možnosti dosažení příznivé dělby přepravní práce. S klesající velikostí města se snižují rozpočtové možnosti a zároveň se snižuje síla přepravních proudů. U velikostní kategorie měst 15–30 tis. obyvatel se již veřejná doprava zaměřuje na zajištění zejména první úrovně služeb (základní obslužnost), a z tohoto důvodu, musí být obsluha řešena užším propojením objednávky linkové dopravy do příměstské oblasti s potřebami obsluhy samotného města. Důležitá je pak pro zajištění kvalitního integrovaného dopravního systému vzájemná spolupráce měst s krajským objednatelem veřejné dopravy.

Veřejná hromadná doprava ve městech se neobejde bez veřejné objednávky (požadavek na rozsah VHD města vůči státu). Financování provozu VHD je prováděno jednak prostřednictvím vyrovnávacích plateb, které jsou hrazeny z rozpočtů měst na základě smlouvy, pomocí které je veřejná služba objednávána, a jednak prostřednictvím vybraného jízdného. Vzhledem k tomu, že větší část financování pokrývají vyrovnávací platby, bývá financování veřejné hromadné dopravy jednou z největších položek v městském rozpočtu. Z toho důvodu je důležité stanovit pro jednotlivé velikostní kategorie měst kvalitativní a kvantitativní standardy dopravní obslužnosti, a to jak pro dopravní obslužnost města samotného, tak pro zajištění vazeb města a suburbánního zázemí. 

  

Úrovně dopravní obslužnosti

V současné praxi lze rozlišit čtyři úrovně dopravní obslužnosti veřejnou hromadnou dopravou:

  1. Veřejná hromadná doprava jako sociální služba. Zajišťuje pouze základní potřeby specifické skupiny obyvatel s různými druhy znevýhodnění. Takové služby se vyznačují malým rozsahem služeb. Jde např. o linky MHD v menších městech na bázi dlouhého intervalu (60 min. a více) obsluhující celé město a vyznačující se dlouhými jízdními dobami. Patří sem i speciální školní spoje. Služba je zaměřena na uspokojení definovaných potřeb obyvatel (dojížďka do škol, za zdravotní péčí nebo na úřady). V tomto případě základním systémem dopravní obslužnosti je IAD, zatímco VHD je jen doplňkem.
  2. Veřejná hromadná doprava jako doplněk systému dopravní obslužnosti bez definice sociálních služeb. V tomto případě VHD zajišťuje širokou škálu potřeb obyvatelstva, avšak z ekonomických důvodů není schopna zajistit dostatečné standardy z hlediska rozsahu a kvantity služeb, což má za následek, že základním systémem dopravní obslužnosti je i nadále IAD, zatímco VHD je jen doplňkem. Jedná se zejména o dopravní obslužnost veřejnou linkovou dopravou v řídce osídlených oblastech nebo o periodickou dopravu reprezentovanou nabídkou na více linkách MHD, v systému VHD se mohou využívat integrované přestupní uzly včetně integrovaných uzlů VHD i v podobě uzlu tzv. Lindau Modelu.
  3. Veřejná hromadná doprava jako alternativa k dopravě individuální automobilové. V tomto případě VHD zajišťuje všechny potřeby obyvatelstva, a to po celý den a týden. Kvantita poskytovaných služeb a jejich kvalita je na takové úrovni, že pro všechny skupiny obyvatelstva, včetně skupin znevýhodněných, poskytuje takové služby, díky kterým není nutná závislost na osobním autě. Osobní auto je pak nutné použít jen ve speciálních případech, pro které je však možné využít i sdílená auta. V tomto případě je VHD v rámci systému dopravní obslužnosti svým významem srovnatelná s IAD. Tyto systémy fungují v hustěji osídlených oblastech.
  4. Veřejná hromadná doprava jako základ systému dopravní obslužnosti. V tomto případě VHD zajišťuje všechny potřeby obyvatelstva, a to po celý den a týden, přičemž poskytuje větší flexibilitu než doprava individuální, která se potýká s problémem nedostatečného prostoru (kolony, nedostatečné prostory pro parkování a cena parkování). V tomto případě je VHD v rámci systému dopravní obslužnosti dominantní a IAD je jen doplňkem. Tyto systémy fungují ve značné části velkých měst, zejména v jejich historických centrech.

 

Foto: Pixabay

Plány dopravní obslužnosti měst nejpozději do 15. ledna 2021
Modul: Novinky