Konference CityChangers 2030 v Jihlavě spojila více než stovku expertů z šesti zemí Evropy

18. 05. 2022

Počet automobilů v Česku setrvale narůstá, jen za posledních 10 let představuje navýšení 35 %. Ještě dramatičtější je ale nárůst lidí, kteří pro cestování stále častěji volí jízdní kolo. Více než stovka expertů přijela na konferenci CityChangers 2030, která probíhá 17.–18. května 2022 v Jihlavě, aby se tu společně pokusili najít recept na přebujelou dopravu. 

Do Jihlavy se sjelo na 130 účastníků z 6 evropských zemí, další stovky sledovaly přenos z akce online. Foto: Jana Vybíralová

 

Okamžikem, kdy překročíme práh svého domova, se každý z nás stává součástí dopravy. Klíčem k dostupnosti a prostupnosti měst je to, aby celý systém fungoval efektivně a nebyla přetížena žádná jeho část. Současný stav dopravy se k tomuto cíli příliš nepřibližuje a v debatách o rozdělení městského prostoru a financí náš společný cíl často zapadá. Jak ukazují výzkumy, každý obyvatel Česka starší pěti let podnikne 61 % denních cest aktivním způsobem, to znamená pěšky, na kole či v kombinaci s městskou hromadnou dopravou, a každá druhá cesta je kratší než 4 kilometry. Otázkou zůstává, jak se toto zastoupení promítá do veřejných rozpočtů i do pozornosti, kterou věnujeme udržitelné dopravě.

„Cyklo a pěší doprava má v rámci udržitelné městské i příměstské mobility svoji nezastupitelnou roli. Chci této aktivní mobilitě věnovat ještě více pozornosti, protože bude mít hlavně ve městech čím dál důležitější roli. Zkracování vzdáleností v dopravě je třeba si odpracovat,“ říká ministr dopravy Martin Kupka. 

Martin Kupka, ministr dopravy České republiky. Foto: Jana Vybíralová

 

Jedním z možných řešení, jak jednostranně nastavenou dopravu usměrnit, jsou města krátkých vzdáleností, ve kterých bude možné vyřídit většinu záležitostí pěšky – v okruhu několika minut – případně na kole, vlakem, autobusem, tramvají nebo automobilem.

Pokud splníme podmínky pro to, aby všude byla možnost dojít pěšky nebo dojet na kole, bude více prostoru pro nezbytnou obsluhu území všemi druhy dopravy. Právě na této myšlence je postavena Koncepce městské a aktivní mobility pro léta 2021–2030, kterou schválila česká vláda v lednu 2021. O tom, jak uvést tento metodický materiál v život, se jednalo na konferenci CityChangers, která proběhla v Jihlavě ve dnech 17.–18. května 2022. 

Konference byla setkáním všech, kdo usilují o změny v dopravě včetně podpory aktivní mobility. Její konání bylo načasováno přesně na rok poté, kdy se naše země připojila k mezinárodnímu závazku Vídeňské deklarace, kterou dne 18. 5. 2021 schválilo 41 zemí. 

 „Podporujeme myšlenky Vídeňské deklarace, ke které jsme se jako Česká republika přihlásili,” řekl Jaroslav Vymazal, předseda pořádajícího spolku Partnerství pro městskou mobilitu. Mezi hlavní cíle patří podpora aktivní mobility jako celku, posílení odolnosti dopravního systému a zvýšení bezpečnosti. 

Jaroslav Vymazal, radní pro dopravu města Jihlava. Foto: Jana Vybíralová

 

Součástí Vídeňské deklarace je Panevropský plán na podporu cyklistické dopravy (orig. Pan-European Masterplan for Cycling Promotion, zkr. PEMP), tedy historicky vůbec první strategický dokument k cyklodopravě oficiálně přijatý na mezinárodní úrovni. Dokument, který se stane základním průvodcem pro rozvoj bezmotorové dopravy v celé Evropě, vznikl pod hlavičkou Panevropského programu pro dopravu, zdraví a životní prostředí (THE PEP) jako společná iniciativa Evropské hospodářské komise OSN (UNECE) a Světové zdravotnické organizace (WHO). 

Robert Thaler, Vedoucí divize pro aktivní mobilitu a řízení mobility. Ministerstvo pro ochranu klimatu, životní prostředí, energie, mobilitu, inovace a technologie Rakouska. Foto: Jana Vybíralová

 

Na odborné konferenci vystoupili i zástupci států, které se rozhodly společně realizovat PEMP a učinit konkrétní kroky k jeho naplnění (Slovensko, Rakousko, Slovinsko, Srbsko). Do dvou evropských projektů, Danube Cycle Plans a SABRINA (více o obou projektech níže), je zapojeno 10 zemí z oblasti Danube Transnational Programme.

Česká republika se svým podpisem přihlásila ke společnému cíli zdvojnásobit objem cyklistické dopravy v panevropském regionu. Zároveň vyjádřila zájem o rozšíření působnosti z cyklistiky na aktivní mobilitu. Zástupci spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s., jsou dlouhodobě členy pracovní skupiny THE PEP (Panevropský program na podporu dopravy, zdraví a životního prostředí, thepep.unece.org) pro aktivní mobilitu. Přínos České republiky je velmi ceněn ze strany vedení pracovní skupiny i zúčastněných zemí. Spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z.s., je také zapojen do projektů Danube Cycle Plans a SABRINA, jejichž cílem je implementovat doporučení PEMP v zemích Podunají. 

Karolína Koubová, primátorka města Jihlava. Foto: Jana Vybíralová

 

V rámci doprovodného programu Jihlava EXPO se na odborné konferenci představily inovativní systémy poptávkové dopravy, nabíjecí stanice pro elektrokola, mobilní aplikace pro modelování dopravy, cyklomyčky, navigační technologie či kurýrní služby využívající efektivní přepravu zásilek s pomocí cargokol. 

 

Více o konferenci CityChangers 2030:

 

Více o dokumentu „Koncepce městské a aktivní mobility 2021–2030“:

 

O evropských projektech 

  • Projekt SABRINA se zaměřuje na bezpečnost cyklistů, kteří jsou jednou z nejzranitelnějších skupin účastníků silničního provozu. Zabývá se problematikou bezpečnosti cyklistické infrastruktury na stávajících, plánovaných i chybějících cyklistických koridorech, které protínají devět států Podunajského regionu. Hlavním cílem je pomoci odpovědným politikům a úředníkům při plánování, navrhování a realizaci bezpečných a udržitelných řešení, která umožní zvýšit kvalitu cyklistické infrastruktury v dané oblasti. Podrobnosti naleznete na webových stránkách projektu
  • Cílem projektu Danube Cycle Plans je implementovat Panevropský hlavní plán na podporu rozvoje cyklistiky. Mezi aktivity projektu patří příprava národních cyklistických plánů, které vycházejí ze společné Nadnárodní strategie pro rozvoj cyklistiky v Podunají, dále definování podunajské sítě cyklotras, stanovení norem pro infrastrukturu i vhodných zdrojů financování a rovněž zvyšování povědomí příslušných zainteresovaných stran o tematice cyklistů a jejich potřeb. Podrobnosti naleznete na webových stránkách projektu

 

O Vídeňské deklaraci a PEMP

Cíle Vídeňské deklarace a PEMP do roku 2030:

  • výrazně navýšit počty cyklistů ve všech státech regionu a přispět tak k naplnění celkového cíle, kterým je zdvojnásobení počtu cyklistů v celém regionu;
  • vyhradit dostatek vhodného prostoru pěší a cyklistické dopravě a zvýšit tak celkovou odolnost dopravního systému;
  • rozšířit a zlepšit kvalitu infrastruktury pro chodce a cyklisty ve všech zemích regionu;
  • připravit a realizovat národní cyklistické politiky, posílit je prostřednictvím národních cyklistických plánů, strategií a programů a současně stanovit národní cíle pro jednotlivé státy v regionu;
  • výrazně posílit bezpečnost cyklistů v každém státě regionu a současně v celém regionu výrazně snížit počet úmrtí a vážných zranění cyklistů v důsledku dopravních nehod;
  • integrovat problematiku cyklistiky do zdravotních politik a strategií, včetně těch, které se zabývají neinfekčními chorobami a obezitou;
  • integrovat problematiku cyklistiky včetně cyklistické infrastruktury do územního, městského, regionálního a dopravního plánování. 

 

Kompletní dokumenty ke stažení

 

Konference CityChangers 2030 v Jihlavě spojila více než stovku expertů z šesti zemí Evropy
Modul: Novinky