PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY

I po pěti letech je dobré si položit zcela primitivní otázku. Co je plán udržitelné městské mobility a k čemu slouží? Definic existuje hodně, můžete si ji najít i na tomto odkaze, ale možná pořád máme zkreslené informace a dáváme důrazy tam, kde nejsou. Takže přicházíme s další odpovědí, kterou jsme získali na mezinárodní letní škole Udržitelná mobilita - Made in Lipsko.

Co je plán udržitelné městské mobility a k čemu slouží?

Na cestu směrem k udržitelné mobilitě potřebuje každé město správnou mapu – plán udržitelné městské mobility (PUMM). Účelem PUMM je předložit vizi pro městskou mobilitu ve vašem městě, představit účinná opatření, vyjasnit odpovědnosti a pravomoci při realizaci a definovat odolný a flexibilní plán financování.

Správa města, která se významně podílí na nastavení služeb v oblasti mobility a na budování infrastruktury, může do značné míry ovlivnit dopravní chování obyvatel. Dřívější a dnes již zastaralý přístup k plánování dopravy, který lze vyjádřit jako „předpovídej a zajišťuj“, v minulosti vedl k enormním investicím do silniční a především dálniční infrastruktury – a tím i k rostoucímu počtu aut v ulicích. V současnosti však v oblasti plánování rozvoje měst a mobility hraje stále větší roli faktor kvality života. Velká část měst dnes dává přednost investování do projektů udržitelné mobility a politickým opatřením zaměřeným na specifické potřeby jednotlivců i firem v oblasti mobility.

V rámci EU vznikl koncept plánů udržitelné městské mobility (PUMM). Česká republika má metodiku od roku 2016, kterou schválilo MD.

„PUMM je strategický nástroj plánování, jehož cíle a opatření jsou orientované na bezpečné, efektivní, dostupné a udržitelné systémy městské dopravy. PUMM vychází ze stávající praxe plánování a zohledňuje principy integrace, participace a evaluace.“ Doporučení pro plánování udržitelné městské mobility (EU)

Účelem přípravy a realizace PUMM je:

 • odhalit faktické problémy, které řeší vaše město
 • určit účinná a nákladově efektivní opatření k řešení těchto problémů
 • poznat a pochopit různé scénáře vývoje a politické možnosti
 • poznat a pochopit zájmy a očekávání občanů města a místních firem
 • vytvořit společnou vizi městské mobility
 • vybrat a odsouhlasit soubor vhodných a proveditelných opatření
 • vytvořit harmonogram realizace jednotlivých opatření podle priorit města
 • sladit aktivity jednotlivých partnerských stran a zajistit přijetí všech intervencí v oblasti dopravy, které město chystá.

Následující otázka zní Co pro to může udělat primátor a starosta?

Třetí otázka už počítá s tím, že posledních 5 let ukázalo na mnoho problémů s realizací a tak je na čase se ptát: Jaké problémy jsou s takovým plánováním?

Přístup ke strategickému plánování mobility, plánovaná opatření i strategie financování se mohou lišit stát od státu, nebo dokonce město od města v rámci jedné země. I přesto mohou být zkušenosti jiných měst a států velmi přínosné. Není přece nutné znovu objevovat kolo. Na druhé straně informace nejsou ty nejdůležtější. Je potřeba být ochoten se vzdělávat a nebát se o věcech komunikovat. Takže:

 • Zachovejte angažovanost města při přípravě a realizaci PUMM. Plány, které připravují výhradně externisté, pravděpodobně nepřinesou ta nejlepší řešení problémů ve vašem městě.
 • Usilujte o co nejlepší přijetí intervencí, které město musí udělat v oblasti dopravy – veškeré plánování provádějte inkluzivním a participativním způsobem. Takový postup rovněž zvyšuje důvěru mezi veřejnou správou a občany města.
 • Využijte proces přípravy PUMM k identifikaci nedostatečných kapacit ve vašem městě a k jejich řešení (vzdělání zaměstnanců, technická vybavenost).
 • Buďte kreativní: při přípravě strategie financování vašeho PUMM si představte různé scénáře, které mohou nastat.

Veškeré informace, webové portály a publikace jsou sice dobré, ale není nad osobní přístup a angažovanost.

Naše pomoc spočívá jen ve vytvoření webového portálu Akademie městské mobility – www.dobramesta.cz . Hlavním koordinátorem iniciativy je Ministerstvo dopravy ČR. Odbornou garanci nad portálem převzaly hned tři vysoké školy: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, VŠB Ostrava a Dopravní fakulta Jana Pernera v Pardubicích. Spolupracuje se také s Centrem dopravním výzkumu, v.v.i. Správcem a majitelem webového portálu je Asociace měst pro cyklisty, která tak chce upozornit na skutečnost, že bez seriozního základu nelze hovořit o podpoře cyklistické dopravy.

Akademie městské mobility se mimo jiné opírá o tyto publikace:

 • European Platform on Sustainable Urban Mobility Plans http://www.eltis.org/mobility-plans (dostupné v několika jazycích)
 • Guidelines for Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) http://eltis.org/content/sump-process (dostupné v několika jazycích)
 • The SUMP challenges Toolkit – Dedicated guidance on 1) Participation, 2) Cooperation, 3) Measure Selection, 4) Monitoring and Evaluation http://www.sump-challenges. eu/kits (dostupné v několika jazycích)
 • SUTP technical document #13: Urban Mobility Plans – National approaches and local practice https://www.sutp.org/en/resources/publications-by-topic/technical-documents.html (dostupné v několika jazycích)
 • Urban Mobility Plans Links to documents and strategies https://www.sutp.org/en/resources/ publications-by-topic/land-useplanning-and-demand-management.html (dostupné pouze anglicky)
 • MobiliseYourCity supports local governments in developing countries to plan sustainable urban mobility in order to develop more inclusive, liveable and economically efficient cities, and reduce GHG emissions. mobiliseyourcity.netZásady pro zpracování dopravní strategie města / plánu udržitelné městské mobility (SUMP)

 • Zlepšení mobility a dostupnosti města = zlepšování mobility pro všechny cílové skupiny obyvatel včetně osob se sníženou schopností pohybu a orientace; zlepšování dostupnosti všech cílů jejich cest – zaměstnání, školy, služby, volný čas; podpora intermodality
 • Zvyšování dopravní bezpečnosti a ochrany obyvatel = rozšiřování sítě cyklistické a pěší infrastruktury, snižování tranzitu nákladní dopravy přes města, snižování objemu osobní automobilové dopravy, odstranění krizových míst a snižování nehodovosti, zvyšování ochrany obyvatelstva
 • Zvyšování efektivity přepravy osob a zboží = zajištění podmínek pro intenzivnější využívání prostředků veřejné hromadné dopravy – vyšší cestovní rychlost a širší nabídka tras, zkvalitnění informačního servisu, rozšiřování služeb integrovaného dopravního systému, optimalizace systému logistiky včetně využití nákladní železniční dopravy
 • Zvyšování kvality života ve městě = rozvoj veřejného prostranství, snižování dopravní zátěže, optimalizace systému parkování, snižování negativních účinků dopravy na životní prostředí – snižování hladiny hluku, nečistot v ovzduší i spotřeby energie
 • Ekonomický a společenský rozvoj města = zajištění udržitelné dopravní infrastruktury pro územní rozvoj v oblasti bydlení a podnikání, snižování poptávky po osobní automobilové dopravě s využitím managementu mobility a zapojením velkých zaměstnavatelů
 • Zlepšování image města = zvyšování atraktivity města, zvyšování potenciálu cestovního ruchu prostřednictvím managementu mobility – zvyšování kvality a rozšiřování nabídky mobility, propagace udržitelné dopravy, podpora kvalitních, aktuálních a přesných informací o dopravě


Jsou zohledněny následující charakteristické procesy:

 • Participační přístup – zapojení občanů a všech zainteresovaných partnerů ve všech fázích plánovacího procesu
 • Závazek pro udržitelnost – vyváženost socioekonomického rozvoje a kvality životního prostředí
 • Integrovaný přístup – integrace různých odvětví hospodářské správy i různé úrovně správních orgánů včetně zahrnutí sousedních oblastí, integrace všech druhů a forem dopravy (osobní, nákladní, hromadná, motorová, bezmotorová, statická, veřejná, soukromá)
 • Jasná vize, jasný záměr, měřitelné cíle – stanovení jasné vize rozvoje města s uvedením konkrétních měřitelných cílů a stanovením podmínek pro jejich pravidelné vyhodnocování
 • Přehled finančních nákladů a přínosů – rámcový odhad finančních nákladů a dosažených přínosů, využívání synergie při navrhování balíčků opatření pro zajištění stanovených cílů


Charakteristické procesy v bodech:

 • Participační přístup - zapojení veřejnosti
 • Kvalitní zdroj dat, dopravní průzkumy, analýzy
 • Scénáře budoucího vývoje, vize, základní měřitelné cíle
 • Principy územního a dopravního plánování
 • Plánování a následné budování dopravní infrastruktury (princip integrace)
 • Management parkování (není však založeno jen na nových parkovacích místech)
 • Veřejná doprava a intermodalita
 • Dopravní služby (městská logistika zásobování a nákladní doprava, dopravní telematické a informační systémy, car-pooling, car-sharing, bike-sharing)
 • Aktivní mobilita, včetně lidi s omezenou pohyblivostí (dříve cyklistická a chůze – vazba na Zdraví2020)
 • Kampaně pro změny dopravního chování, školní, firemní plány mobility, kampaně pro elektromobilitu, ekologicky šetrné dopravní prostředky a alternativní paliva
 • Monitoring a evaluace dopravních opatření a projektů, nastavení sady indikátorů pro oblast mobility


Jednotlivé prvky PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY jsou popsány v rámci tohoto webu:

 • příprava a analýza je představována v sekci "FAKTA A ČÍSLA"
 • návrh, akční plán a realizace je představován v sekci "DOBRÁ PRAXE"
 • vyhodnocení je představováno pomocí faktů a čísel opět v sekci "MONITORING A EVALUACE"

Nesmí se ale zapomínat na fakt, že Plán udržitelné městské mobility není dopravně-plánovacím dokumentem, ale strategickým, kde klíčovou roli hraje společnost žíjící ve městě. Proto v rámci webu akademie městské mobility byly vytvořeny části, které se na plán dívají z pohledu zainteresovaných "hráčů":

Metodiky

Metodika_ceska.pdf (4.2 MB)
Metodika_evropska.pdf (4 MB)
Ke stažení