Kroměříž a připravovaná nová metodika plánování městské a udržitelné mobility

25. 06. 2019

Ve dnech 17. – 18. 6. 2019 se v nizozemském Groningenu konala další konference k Plánům udržitelné městské mobility (PUMM). Postupně vás budeme seznamovat s tím, co jsme se zde dozvěděli. Všechny prezentace si můžete stáhnout na tomto odkaze..

Dnes jsme si vybrali téma připravované aktualizované metodiky. Prezentaci na dané téma měl Siegfried Rupprecht (Rupprecht Consult). Prezentace nás natolik zaujala, že již dnes 25. 06. 2019 uplatníme první myšlenky v Kroměříži, kde je veřejné slyšení k analytické části PUMM Kroměříž. Upozorníme na dvě oblasti:

1) Víme, že PUMM má zjednodušeně čtyři části, ale vzhledem k tomu, že každé město je jiné, tak u každého mohou jednotlivé části trvat různou dobu. A ještě podstatnější informace PUMM nekončí tím, že zastupitelstvo města schválí PUMM. V této chvíli jsme jen v 75% celého procesu. Pro PUMM je klíčová implementace realistických opatření v duchu již odsouhlasených vize a cílů. My jsme schopni odsouhlasit si na papíře cokoliv, ale realita je pak jiná.

 

2) Víme, že součástí PUMM je zapojení veřejnosti. Možná se ale zapomnělo na to, že veřejnost má být zapojována průběžně a rozhodně ne jen ve formě, že veřejnost „informujeme“, ale že se spolupodílí na procesu. Znáte ale realitu. Vždy vám každé město dokáže, že komunikuje. Proto je dobré si srovnat několik evropských měst. Stačí když budete v níže uvedeném obrázku sledovat žlutou barvu, která symbolizuje zapojení veřejnosti a červenou barvu, která symbolizuje zapojení stakeholders. V České republice má tradice se zapojováním veřejností prostřednictvím Místní agendy 21 a sítě Zdravých měst.

 

Pravda ale je, že naše občany moc nebaví chodit na besedy, zapojovat se do veřejných projednání apod. A tak jsme si řekli, že v Kroměříži jim trochu pomůžeme. Udělali jsme pro místní spolek webovou aplikaci https://kromeriz.dobramesta.cz/ a učíme je, co je to vlastně PUMM a co si mohou nárokovat. Také jsme už byli na jedné místní škole a snažíme se zapojit jejich žáky a snad se nám podaří zapojit i rodiče.

V Kroměříži ale chceme uplatnit ještě jednu novinku. Ministerstvo pro místní rozvoj je od 1. ledna 2017 spolukoordinátorem projektu Partnerství pro městskou mobilitu, který je jedním z 12 projektů tzv. Městské agendy pro EU (Urban Agenda for the EU)[1]. Projekt má natolik zajímavé výstupy pro česká města, že se naše původní Asociace měst pro cyklisty za souhlasu MMR transformovala do nástupnické organizace, kterou je spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. Jedním z úkolů spolku je právě šířit výstupy evropského projektu v českých podmínkách.

Jelikož téma městské mobility je již dobře zpracováno jinými iniciativami, Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. nebude kopírovat práci jiných relevantních aktérů, ale chce jít dál a hledat otázky, které dosud nebyly řešeny. A ty právě budou otevřeny poprvé v Kroměříži.

Cílem je propojit témata, která v principu pokrývají všechny oblasti rozvoje měst, jako je např. udržitelné využívání území, či kvalita ovzduší. Daná mají obecně mnoho vzájemných přesahů a vazeb:

 

  • Městské plánování a rozvoj mobility musí být chápány jako dvě strany stejné mince, jelikož doprava a mobilita jsou proměnné závislé na sídelní struktuře a využívání území.
  • Silné spojení mezi mobilitou a kvalitou životního prostředí musí být využito jako účinný příspěvek k dosažení dohodnutých mezních hodnot, mimo jiné v oblasti klimatu, kvality ovzduší a hluku.

V souladu s těmito cíli se Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. snaží podpořit společné úsilí o udržitelnější a účinnější městskou mobilitu, na níž se zaměřuje ve střednědobém až dlouhodobém horizontu. Aby bylo možné tuto ambici naplnit, jsou  identifikována čtyři témata, kterými je třeba se zabývat:

 

 [1] https://www.dobramesta.cz/partnerstvi-pro-mestskou-mobilitu


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Kampaně (Občan, tag35)

Aktuality