Mise spolku

MISE: Spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. připomíná, že ani doprava a mobilita se neplánuje na zelené louce a izolovaně. Při plánování se vychází z celkové Městské agendy EU, která v principu pokrývá všechny oblasti rozvoje města, jako je např. udržitelné využívání území, či kvalita ovzduší. Misí je naučit se vnímat všechny tyto vzájemné přesahy a vazby, i když je to opravdu velmi složité.

Úkolem je nabídnout pohled na plánování z hlediska životního stylu a lidských potřeb. Dánský architekt Jan Gehl jednou řekl: „Neuvědomili jsme si, že to, jakým způsobem stavíme města, ovlivňuje životní styl a životy lidí.“

MISE je jistě pěkná, ale má jeden problém. Kdo ji bude realizovat? Spolek? Nikoliv, jen její členové! Proto spolek přichází s výzvou CityChangers 2030. Výzva vede k osobní zodpovědnosti. Nemůžeme donekonečna jen mít nic neříkající vize. Je třeba přijít s vizí, za kterou stojí silní vizionáři.Teze spolku a podstata myšlenky výzvy CityChangers 2030

VZDĚLANÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA

Chceme, aby zástupci veřejné správy měli možnost se dostat k aktuálním trendům v oblasti městské mobility.

ŽIVOT V ULICÍCH

Chceme mít dostatek prostoru pro zdravý, aktivní a společenský život ve městě.

DOSTUPNOST PRO VŠECHNY

Chceme vždy mít možnost vybrat si kterýkoliv dopravní prostředek, jímž se bezpečně, snadno a včas dostanu, kam budu chtít.

INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ

Chceme mít takové dopravní prostředky a služby, díky kterým se většina z nás dokáže po městě efektivně pohybovat, aniž by přitom trpěl městský prostor, obecná dostupnost či kvalita života.


SETKÁVÁNÍ SE V KRÁSNÉM PROSTŘEDÍ

Chceme se setkávat s přáteli, známými i neznámými lidmi. Upravený veřejný prostor, dostupnost našich cílů a inovativní řešení nám tomu mohou napomoci. Chceme mít prostor pro relaxaci a estetické zážitky.

ČISTÉAKTIVNÍ MĚSTO

Chceme žít ve městě bez větších problémů s dopravními zácpami, hlukem, znečištěním a dalšími zdravotními riziky.

BEZPEČÍ

Chceme mít možnost bezpečně chodit pěšky a jezdit na kole.


Bližší informace k symbolu značky Města s dobrou adresou

Samotná značka Město s dobrou adresou vznikla na základě spolupráce s městem Lipsko, které patřilo před 25 lety k východoněmeckému bloku a stálo tak na pomyslné startovací čáře společně s českými a slovenskými městy. https://www.akademiemobility.cz/lipsko-293 přitom dnes patří k městům s nejvyšší kvalitou života v Německu. Dnes o sobě může hrdě tvrdit, že je město s DOBROU ADRESOU. Příběh proměny tohoto města je opravdu inspirací i pro nás.

  • Dobrá adresa je vizitka každého města nebo oblasti. Tato marketingová značka obsahuje informaci, že místo je vhodné jak pro mladé lidi, rodiny s dětmi, tak i pro seniory. V případě mladých lidí tedy to znamená mít dostatek dětských školek, míst na hraní, dobré spojeni městskou hromadnou dopravou za ceny, které si mohou mladí dovolit zaplatit. Stejná pravidla platí i pro starší občany.
  • Město s „dobrou adresou“ při plánování městských čtvrtí bere ohled na to, aby byly živé a nevytvářela se zde ghetta.
  • Dobrá adresa platí jako pojem i pro investory. Když se rozvíjí nový projekt, musí mít město zájem a prakticky i rychlou reakci na jeho potvrzení. Pro město to znamená nutnost spolupráce s ostatními úřady, aby táhli všichni za jeden provaz jako tým.
  • Přítomnost silných investorů zvýší reputaci města a je lákadlem pro další firmy (například pokud mají v Lipsku sídlo automobilky jako Porsche, BMW, samo o sobě to spoluvytváří obraz města s dobrou adresou). To ale zároveň vyžaduje, aby město mělo dostatek kvalitních bytů či domů a pozemků, aby tu byla možnost nejen investovat ale také bydlet.

Města byla odjakživa místy, která lidem sloužila k jejich společnému sdílení bezpečnosti, obchodu, infrastruktury a dalších funkcí pro lepší život. V českých zemích měla první města již od středověku úkol zajistit svým obyvatelům základní potřeby pro fungování a rozvoj komunity a s rozvojem průmyslu, obchodu a společenských potřeb se postupně vyvíjela. Dnešní nároky na fungování měst a obcí jsou mnohem komplexnější. Zvyšování nároků na dopravní infrastrukturu, energetickou náročnost, ekologii a rozvoj informačních technologií s sebou přináší poptávku po inovativních řešeních, která zajistí nejen současné potřeby, ale myslí i na budoucnost.

Mise Města s dobrou adresou chce připomenout, že se neplánuje na zelené louce. Samotná města a obce mají více návodů, jak řešit města. Základem by pro ně mohla být celková Městská agenda EU, která v principu pokrývá všechny oblasti rozvoje města, jako je např. udržitelné využívání území, či kvalita ovzduší. Naučit se ale vnímat všechny vzájemné přesahy a vazby je opravdu velmi složité.


Misí spolku je témata mobility a dopravy propojit s celkovou Městskou agendou EU, Chceme upozornit alespoň na dvě vazby:

  • Městské plánování a rozvoj mobility musí být chápány jako dvě strany stejné mince, jelikož doprava a mobilita jsou proměnné závislé na sídelní struktuře a využívání území.
  • Silné spojení mezi mobilitou a kvalitou životního prostředí musí být využito jako účinný příspěvek k dosažení dohodnutých mezních hodnot, mimo jiné v oblasti klimatu, kvality ovzduší a hluku.