Evropská cyklistická federace vydala průvodce pro ČR: Jak uvolnit prostředky z EU pro investice do cyklistiky

22. 01. 2021

Cílem EU je nejpozději do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality. Jde bezpochyby o velmi ambiciózní cíl, proto EU uvolnila bezprecedentní finanční prostředky, které mají pomoci tohoto cíle dosáhnout. Evropská cyklistická federace nyní vydala průvodce, který má pomoci jednotlivým zemím v nastavení rozumného investování. Rozdělení financí z EU definují jednotlivé země prostřednictvím Národních plánů obnovy. Partnerství pro městskou mobilitu, která připravila příklady z České republiky, dodala také několik zajímavých čísel k vlivu cyklistické dopravy.

S ohledem na zkušenosti z mnoha oblastí Evropy se domníváme, že ambiciózní politika cyklistické dopravy je nejlepším řešením jak pro oblast veřejného zdraví, tak pro ochranu klimatu. Víc lidí na jízdních kolech znamená méně emisí skleníkových plynů, nižší hlučnost, vyšší kvalitu ovzduší, a současně více fyzické aktivity, lepší zdraví, a co je zvlášť důležité v současných podmínkách, mnohem nižší riziko přenosu infekce během dojíždění (ve srovnání s jinými způsoby dopravy),“ píše se v dokumentu.

Doporučení představená pro Českou republiku se opírají o tři základní dokumenty:

  1. Zprávě EU pro Českou republiku 2020 (Evropský semestr)
  2. Doporučení pro ČR 2020 (Evropský semestr)
  3. Národní energetický a klimatický plán

 Doporučení a povinnosti, které jsou součástí těchto dokumentů, mají v členských státech EU výrazný dopad na strukturu výdajů z evropských fondů.

ECF vyzývá k začlenění cílů z oblasti rozvoje cyklistiky do programových dokumentů pro nový Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) a Fond soudržnosti, tedy především Národního plánu obnovy. V průvodci, který je ke stažení níže, naleznete informace o přínosech investování do cyklistiky v České republice a veškeré poznatky o tom, jak je začlenit do partnerské dohody mezi ČR a EU i do konkrétních operačních programů pro vaše regiony.

Rozpočet EU pro období 2021-2027 se stal předmětem ostrých diskuzí mezi evropskými tvůrci politik. Diskutovalo se o výši a zdrojích financování i o rozdělení financí mezi jednotlivé programy EU. Mimo diskuzi stály jen dva principy: nová finanční politika EU musí řešit bezprecedentní problémy v oblasti zdraví a ekonomiky, způsobené pandemií nemoci Covid-19, a musí přispívat k tomu, aby se Evropa stala průkopníkem odpovědné a udržitelné transformace, která pomůže naplnit ambiciózní cíle Zelené dohody pro Evropu.

Z toho důvodu bylo rozhodnuto, že nejméně 30 % rozpočtu EU musí financovat řešení politiky klimatu. Dále platí, že přednost dostanou projekty, které zlepšují zdraví obyvatel Evropy a chrání je před šířením nemoci Covid-19. Tato klíčová kritéria musí zohlednit všechny členské státy, které chtějí z nové rozpočtové dohody těžit.

O projektu Danube Cycle Plans

Překlad do českého jazyka byl pořízen z projektu Danube Cycle Plans, který je spolufinancován v rámci programu Interreg Danube Transnational Programme, byl zahájen v létě 2020 s cílem rozvíjet strategie, postupy, plány a propagační aktivity, které by zvýšily počty cyklistů v makroregionu Podunají. Jedná se o konsorcium 9 projektových partnerů, kteří zastupují nebo jsou jmenováni příslušnými ministerstvy v jednotlivých devíti státech daného regionu, s podporou 13 přidružených partnerů, včetně ministerstev, agentur pro rozvoj nebo pro-cyklistických skupin. Projet trvá po dobu 30 měsíců a v jeho rámci dochází k vypracování cyklistických strategií, sítí cyklotras a investičních plánů na makroregionální a národní úrovni, ale i k organizování akcí a programů s cílem zvyšovat informovanost, budovat kapacity a sdílet zkušenosti. Budoucí investice do infrastruktury budou podporovány rozšířením metodiky CBA o výhody cyklistiky a o vzor investičního plánu pro jeden úsek nové podunajské cyklotrasy, definovaný partnery projektu.

Více: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danube-cycle-plans

Evropská cyklistická federace vydala průvodce pro ČR: Jak uvolnit prostředky z EU pro investice do cyklistiky

Ke stažení

Jak uvolnit prostředky EU_CZ.pdf (3.6 MB)
Modul: Novinky