Novinky z Pardubic: ParduPlán byl schválený

27. 11. 2022

ParduPlán neboli Plán udržitelné městské mobility je strategický dokument zabývající se dopravou. Jedná se vlastně o ten nejdůležitější dokument zabývající se dopravou, podle kterého by se město v následujících letech mělo řídit. Moderní města čelí mnohým výzvám a hledají tak nová efektivní dopravní řešení, která ulehčí stávající infrastruktuře, zkvalitní veřejný prostor a podpoří udržitelné druhy dopravy. ParduPlán je plán, jak dostat dopravu ve městě do formy a udržet ji dlouhodobě v kondici. Více o ParduPlánu jsme uveřejnili na jaře zde na webu Dobrých měst.

V jaké fázi se projekt aktuálně nachází?

V únoru 2022 byla dokončena návrhová část ParduPlánu, ve které jsme stanovili vizi, strategické a specifické cíle města a navrhli opatření, která směřují k jejich naplnění. Současná verze ParduPlánu je schválena odbornou veřejností, kontrolní skupinou a napříč všemi výkonnými orgány města, kraje a ochrany přírody. Nyní probíhá diskuze s Ministerstvem dopravy ČR, které jej prozatím schválilo také. Diskuze ale není u konce a Plán mobility musí projít ještě jedním schvalovacím kolem.

Scénáře mobility

Vytvořili jsme dva scénáře, které nastavují rámec budoucího vývoje dopravy v Pardubicích. Scénář Trend akceptuje aktuální vývoj, při kterém bude postupem času automobilová doprava přebírat kontrolu nad veřejným (dopravním) prostorem se všemi svými pozitivy i negativy. Aktivní scénář naproti tomu počítá s tím, že se tento trend automobilové dopravy pokusíme zastavit a obrátit více směrem k ostatním druhům dopravy, které lze lépe organizovat, mají menší dopad na životní prostřední a jsou ve městě méně prostorově náročné. Docílit toho lze ale jen spolupůsobením většího množství navržených opatření současně.

Vize mobility

K dosažení cíle musíte mít jasnou představu o směru, kterým se budete ubírat. Rok, ke kterému se upínají cíle a směřuje tam i vize projektu, je rok 2035. Samotná vize pak zní následujícím způsobem:  „V roce 2035 se obyvatelé a návštěvníci města Pardubic pohybují v kvalitním veřejném prostoru a udržitelné formy dopravy dominují v dělbě přepravní práce. Pardubická doprava je bezpečná a je aktivně řízena a organizována moderními systémy. Dopravní plánování se opírá o mezioborovou spolupráci a datovou základnu."  K naplnění vize je zapotřebí učinit opravdu mnoho kroků. Několik z nich je popsáno v následující části.

Jak zvýšit bezpečnost?

Zvyšování bezpečnosti dopravy je mířeno zejména na ty nejzranitelnější.  Jedním z hlavních cílů celého ParduPlánu je pomocí synergie poměrně velkého počtu různých opatření dosáhnout toho, abychom se ze stavu DNES dostali do scénáře AKTIVNÍ a nedošli do scénáře TREND. Jedná se o chodce a cyklisty. Téměř polovina nehod s účastí chodců se stala na přechodech. Označili jsme 272 míst určených k rekonstrukci a vytipovali jsme také 335 lokalit vhodných k vytvoření nových přechodů. Zásadní je také řešení nevyhovujících úseků souběhu cyklistů s pěší nebo automobilovou dopravou. Odhad délky úseků vhodných k segregaci je 42 km z čehož 16 km připadá na souběh pěších a cyklistů.  V souběhu s automobily je to například ul. 17. listopadu a z pohledu souběhu s chodci je to například Wonkův most.

Jak docílit zvýšení podílu udržitelných druhů dopravy na dělbě přepravní práce?

Způsob, jakým se lidé pohybují po městě, je důsledek toho, jak je město naplánováno a postaveno. Pokud je město přizpůsobováno automobilové dopravě a lidé mají pocit, že se bez auta neobejdou, jen těžko můžeme očekávat změnu jejich dopravního chování. Pro hojnější využívání jiných dopravních módů musíme lidem nabídnout vhodnou, efektivní a bezpečnou alternativu. Města, kterým se dlouhodobě daří zvyšovat podíl udržitelných druhů dopravy, se vyznačují především veřejnou dopravou na velmi vysoké úrovni. Jako nejdůležitější opatření tedy vidíme rozvoj obsluhy MHD. Jedná se např. o rozšíření obsluhy o dalších cca 12 km. Dále je navrženo vybudování nových zastávek v lokalitách Hůrka, Staré Čívice průmyslová zóna, Cihelna a další.

Dalším souvisejícím tématem je budování přestupních uzlů tak, aby bylo možné a ideálně i pohodlné přestoupit mezi jednotlivými dopravními módy. Příkladem je třeba budovaný terminál Univerzita nebo plánovaný rozvoj nádraží Rosice. Další částí skládanky je propojování jízdného. Například mezi MHD, železniční nebo autobusovou linkovou dopravou. Důležitým krokem je také zlepšit prostupnost území města pro pěší a cyklistickou dopravu. Zde bylo identifikováno pět lokalit vhodných k vytvoření nových propojení, viz obrázek na vedlejší straně.

Doprava a veřejný prostor?

Veřejný prostor nemusí mít jen funkci dopravní, slouží také k pobytu lidí a zlepšování klima ve městě. Pro dosahování i těchto kvalit je často potřeba jeho uvolnění a reorganizace. Komplikací je to, že ulice nejsou lidově řečeno nafukovací, a proto často, pokud chceme zlepšit podmínky pro jednu věc, musíme do jisté míry omezit věc druhou. Nutností je tedy hledání prostorově úsporných řešení, která nám nabízí právě udržitelné formy dopravy. Ty si totiž na přemístění jednoho člověka nárokují poměrně málo prostoru. Nemluvě o nižší produkci hluku, emisí a energetické náročnosti. Tyto atributy naplňuje rozšiřování tzv. „dopravně zklidněných oblastí" s tím, že ještě přispívají ke zvýšení bezpečnosti. Jedná se o obytné zóny, zóny 30 a pěší zóny. ParduPlán uvažuje s rozvojem těchto zón v rozsahu znázorněném na obrázku vpravo.

Jak na parkování a zeleň ve městě?

Tato na první pohled odlišná témata spolu úzce souvisí. Často totiž dochází k záboru zeleně ve prospěch parkovacích míst. Tím se město ohřívá, vznikají tzv. tepelné ostrovy, má to dopad na odvod vody a další klimatické důsledky. Pro minimalizaci tohoto problému vznikne technický manuál, který bude implementovat prvky potlačující zmiňované efekty při budování nové dopravní infrastruktury. Patří sem např. výsadba stromů, zelené fasády, vodopropustné povrchy, vegetační střechy apod. Samotné parkování vyžaduje rovněž pozornost. Cílem je zvyšování kapacity zejména na místech, kde se již v současné době parkuje. Doplňování kapacit na sídlištích by mělo odpovídat místním podmínkám. Jako lokalita s největší absencí míst byla vyhodnocena lokalita Drážka. Dále je plánováno rozšiřování regulace parkování na širší území města tak, aby byl eliminován efekt tzv. nárazníkových zón. Jedná se často o místa, která přímo sousedí se zónou placeného stání. Do tohoto systému zapadá i budování parkovacích domů (např. terminál Jih, parkovací dům U Stadionu a Mezi Mosty).

Jak je to s obchvaty?

Do roku 2035 je uvažováno s výstavbou SV a JV obchvatu viz výřez z mapy města. Vybudováním obchvatů by mělo dojít ke snížení dopravního zatížení na komunikacích v širším území centra města. Tím zároveň ke snížení hlukové a emisní zátěže. Budeme tak moci nabídnout více prostoru pro udržitelné dopravní módy a zeleň.

Jak do toho zapadají děti?

Doprava dětí do školy je jedním z klíčů k již několikrát skloňovanému dopravnímu chování. Všichni si asi vybavíme rozdíl mezi intenzitou dopravy v době prázdnin a školní docházky. Faktem je, že se většina dětí do školy dopravuje pěšky, ale některé jsou do školy vezeny autem. Cílem je vytvoření takových podmínek, aby okolí škol bylo pro všechny děti bezpečné a ideálně je motivovalo k cestě udržitelným způsobem dopravy. Samozřejmě zde bude vždy určitá část těch, které nemají jinou možnost než se do školy dostat automobilem. Konkrétní opatření jsou např. tzv. školní ulice, organizace parkování v okolí škol nebo budování zázemí třeba pro uzamčení kola. Pokud se děti už jako malé naučí určitému dopravnímu chování, do značné míry to definuje jejich chování i v následujících letech.

Co je před námi?

Schválením ParduPlánu příslušnými orgány si zapíší Pardubice nový milník v plánování dopravy. Je definován cíl, jednotlivé kroky a začíná cesta vpřed. Implementace ParduPlánu zahrnuje tři skupiny souběžně probíhajících činností.  Zaprvé vlastní proces realizace navržených opatření. Zadruhé sledování a vyhodnocování průběhu realizace a návrhy na jejich zlepšení. A nakonec průběžná publicita a osvěta směrem k veřejnosti. Plán je opravdu rozsáhlý a byl zde zmíněn jen velmi zjednodušeně. Pro více informací můžete navštívit web: https://parduplan.cz/

Zdroj: Radniční listy Statutárního města Pardubice

Novinky z Pardubic: ParduPlán byl schválený

Přečtěte si také

Pardubice pracují na svém ParduPlánu

19. 03. 2022 | ParduPlán je plán jak dostat dopravu ve městě do formy a udržet ji dlouhodobě v kondici. Plán udržitelné městské mobility statutárního města Pardubice, zkráceně ParduPlán, zmapuje problémové partie pardubické dopravy, zváží výzvy, které mohou přijít a navrhne řešení, která... číst dále
Pardubice pracují na svém ParduPlánu

Letní škola mobility v Pardubicích

03. 09. 2020 | Dnes skončila Letní škola mobility, která se v tuzemsku konala už podruhé. V Pardubicích se setkali představitelé celkem dvanácti českých měst. Zástupci měst Brno, Hodonín, Jičín, Kroměříž, Krnov, Pardubice, Plzeň, Praha 5, Říčany, Tišnov, Třinec a Uherské Hradiště se... číst dále
Letní škola mobility v Pardubicích

Pardubice: Město krátkých vzdáleností, které je ideální pro cesty na kole nebo pěšky

25. 03. 2019 | Před časem jsme zveřejnili první část zprávy o dopravním chování obyvatel Pardubic. Vycházelo z ní, že Pardubice mají blízko k ideálu "města krátkých vzdáleností", a chování obyvatel se může směle rovnat s vyspělými městy západní Evropy.  Dnes zprávu doplníme o část,... číst dále
Pardubice: Město krátkých vzdáleností, které je ideální pro cesty na kole nebo pěšky

Dopravní chování Pardubáků se blíží cílům vyspělých měst

16. 02. 2019 | Obyvatelé Pardubic mají z pohledu tzv. udržitelné dopravy lepší chování, než obyvatelé okolí. Ti využívají automobil více, než obyvatelé Pardubic. To je jeden z mnoha závěrů průzkumu dopravního chování, který proběhl v uplynulém roce v Pardubicích a do kterého se zapojilo... číst dále
Dopravní chování Pardubáků se blíží cílům vyspělých měst

Pardubice vytvořily novou značku cykloměsta

30. 03. 2015 | Nová značka vytvořená městem se jmenuje ParduBIKE. K vidění je především na místech, kde jsou umístěny služby pro cyklisty, a také na všech informačních materiálech spojených s cyklodopravou. V ulicích... číst dále
Pardubice vytvořily novou značku cykloměsta

Městská policie v Pardubicích se zaměřila na neosvětlené cyklisty, kromě pokut dostali také blikačky

30. 03. 2015 | Ubývající světlo v ulicích měst většinu cyklistů přinutí, aby si  zapnuli světla na kole. Ne všechna jízdní kola ale mají toto předpisové vybavení nainstalované. Jízda bez světel přitom patří... číst dále
Městská policie v Pardubicích se zaměřila na neosvětlené cyklisty, kromě pokut dostali také blikačky

Pardubice ukázaly, jak se dělá „Město pro cyklisty“

30. 03. 2015 | Dne 13.2.2014 proběhl další seminář Cyklistické akademie v Pardubickém kraji, jeho hostitelem bylo město Moravská Třebová. Klíčovou roli sehrála prezentace Pardubic, která dala odpovědi na otázku „co musí... číst dále
Pardubice ukázaly, jak se dělá „Město pro cyklisty“

Pardubice směle konkurují městům v Německu, každá pátá cesta je na jízdním kole

30. 03. 2015 | Pardubičané mají výborné dopravní chování a v některých ohledech dokonce překonají německá města. Rozsáhlý průzkum dopravního chování, který proběhl v Pardubicích, dal... číst dále
Pardubice směle konkurují městům v Německu, každá pátá cesta je na jízdním kole

Stručné představení města Pardubice

Všechny novinky města Pardubice

Modul: Novinky